کادر آموزشی و علمی
     
مربی پیش دبستانی : سرکار خانم خدیجه نظری
آموزگار پایه اول : سرکارخانم مونا باقرپسند تمیجانی
آموزگار پایه دوم : سرکارخانم فرزانه رضایی فر
آموزگار پایه سوم : سرکارخانم فریده پاکزاد
آموزگار پایه چهارم: سرکارخانم فاطمه اخائی
آموزگاران پایه پنجم : جناب آقای خسرو سرفلاح 
آموزگار پایه ششم: جناب آقای مهدی ثابتی زاده
 
***********************************************
مربی بهداشت: سرکارخانم لیلا دواچیان
مربی خوشنویسی: جناب آقای امیرحسین فراهانی بقا
مربی مهارت های اجتماعی: سرکار خانم نسترن فرزندی
مربی تربیت بدنی: جناب آقای محمدرضا رئیسی