کادر آموزشی و علمی
     
مربی پیش دبستانی : سرکار خانم زیبا عبادی
آموزگار پایه اول : سرکارخانم مونا باقرپسند تمیجانی
آموزگار پایه دوم : سرکارخانم فریده یعقوبی
آموزگار پایه سوم : سرکارخانم فریده پاکزاد
آموزگار پایه چهارم: سرکارخانم فاطمه اخائی
آموزگاران پایه پنجم : جناب آقای خسرو سرفلاح و سرکارخانم فلاحتکار
آموزگار پایه ششم: جناب آقای مهدی ثابتی زاده
 
***********************************************
مربی بهداشت: سرکارخانم لیلا دواچیان
مربی زبان انگلیسی و هنر: سرکارخانم مرجان میرهادی
مربی مهارت های اجتماعی: سرکار خانم نسترن فرزندی
مربی تربیت بدنی: جناب آقای محمدرضا رئیسی