کادر اداری و اجرایی
     
 
معاون آموزشی : جناب آقای مهرداد ثابتی زاده
معاون پرورشی : سرکار خانم فاطمه سلیمی کندری
معاون فناوری : سرکار خانم معصومه خدری
مسئول فناوری: سرکارخانم الهه عسکری