فعالیت های فوق برنامه
     
کارگاه هوش های چندگانه- پیش دبستان
بازی ریتمیک دست ها به همراه موسیقی 
 

کارگاه هوش های چندگانه- پایه ششم
هوش کلامی - بازی ضرب المثل

کارگاه هوش های چندگانه - پایه چهارم
هوش فضایی دیداری - سازه های حجمی سه بعدی - پروژه ساخت هواپیما 

کارگاه هوش های چندگاه- پایه سوم
هوش فضایی دیداری - سازه های حجمی سه بعدی پروژه ی ساخت هواپیما

کارگاه هوش های چندگانه - پایه ششم
هوش فضایی - دیداری ، سازه های حجمی سه بعدی پروژه ی ساخت هواپیما 

گارگاه هوش - پایه پنجم
هوش مالی - بازی مونوپولی 

کارگاه هوش
هوش فضایی - سازه های حجمی - پیش دبستان
هوش دیداری فضایی - ساخت روزنامه - پایه پنجم
هوش دیداری فضایی - پایه پنجم 
هوش جنبشی حرکتی - پایه سوم 

کلاس کار و فناوری
کلاس کار و فناوری - پایه ششم

کارگاه هوش
کارگاه هوش - پایه اول 

کارگاه مهارت افزایی
کارگاه  مهارت افزایی - پیش دبستان