فعالیت های فوق برنامه
 
آموزش نقاشی و اوریگامی

آموزش خوشنویسی

کارگاه هوش های چندگانه-
 
 
 
 

کارگاه هوش های چندگانه- پایه اول
تقویت هوش دیداری - فضایی -استرابیز - ساخت کلاه و آدم با استرابیز
 

کارگاه هوش های چندگانه - پایه پنجم
هوش ریاضی منطقی - بازی پرش قورباغه
 
 

کارگاه هوش های چندگاه- پایه دوم
 هوش ریاضی منطقی -بازی اتللو
 

کارگاه هوش های چندگانه - پایه ششم
هوش فضایی - دیداری + هوش حرکتی (طراحی و انجام بازی ماربل )
 

گارگاه هوش هشتگانه - پایه چهارم
تقویت هوش درون فردی و مهارت خود آگاهی (رسم پرچم خودشناسی )

کارگاه هوش
هوش فضایی - سازه های حجمی - پیش دبستان
هوش دیداری فضایی - ساخت روزنامه - پایه پنجم
هوش دیداری فضایی - پایه پنجم 
هوش جنبشی حرکتی - پایه سوم 

کلاس کار و فناوری
کلاس کار و فناوری - پایه ششم