فعالیت های فوق برنامه
     
کارگاه هوش
هوش فضایی - سازه های حجمی - پیش دبستان
هوش دیداری فضایی - ساخت روزنامه - پایه پنجم
هوش دیداری فضایی - پایه پنجم 
هوش جنبشی حرکتی - پایه سوم 

کلاس کار و فناوری
کلاس کار و فناوری - پایه ششم

کارگاه هوش
کارگاه هوش - پایه اول 

کارگاه مهارت افزایی
کارگاه  مهارت افزایی - پیش دبستان

سازه های ماکارونی
سازه های ماکارونی - پیش دبستان 
سازه های ماکارونی - پایه اول 

رباتیک
رباتیک - ساخت اشکال هندسی ترکیبی - پایه اول 
رباتیک - پایه چهارم
رباتیک - آموزش بستن پیچ و مهره - پایه اول 
رباتیک - ساخت اشکال هندسی - پیش دبستان

حل معماهای هوش
حل معماهای هوش منطقی - پایه سوم 
حل معماهای هوش - پایه دوم 

تقویت هوش حرکتی
تقویت هوش حرکتی - پایه سوم 

بازی استرابیلد
بازی استرابیلد - پیش دبستان 
استرابیلد - هوش فضایی - پروژه شهر من - پایه پنجم 
استرابیلد - هوش فضایی - پروژه شهر من - پایه پنجم 
بازی استرابیلد - پایه پنجم 
بازی استرابیلد - پایه دوم 

آموزش دومینو
آموزش دومینو - پایه چهارم