گزارش روزانه پیش دبستانی/خانم عبادی  
٢٣ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما

-تمرين اشكال هندسي


١٩ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-مفاهيم فارسي(ژ)

-پروژه زمين

-لوحه نويسي

-خميربازي


١٧ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-مفاهيم رياضي

-مفاهيم فارسي(چ)

-پروژه زمين

-كاربرگ صدقه دادن

-لوحه نويسي

-دفترشطرنجي

-خميربازي

-نقاشي روز معلم


١٦ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-مفاهيم رياضي

-مفاهيم فارسي(چ)

-پروژه زمين

-كاربرگ اعضاي بدن

-لوحه نويسي

-دفترشطرنجي


١٥ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-مفاهيم رياضي

-مفاهيم فارسي

-پروژه زمين

-كاربرگ جانوران


١١ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش در سالن 

-كارگاه دومينو

-نقاشي گروهي

-پروژه زمين

-جشن روز معلم


٩ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-خمير بازي

-مفاهيم رياضي

-مفاهيم فارسي

-پروژه زمين


٨ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-ساخت كارت تبريك به مناسبت نيمه شعبان

-مفاهيم رياضي

-مفاهيم فارسي

-رنگ انگشتي

-پروژه زمين


٥ ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش 

-لوحه نويسي

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-جانوران(ساخت كتابچه)

-بازي پروانه ها

-مفاهيم رياضي

-مفاهيم فارسي


٤ارديبهشت

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش در سالن

-رباتيك

-گنجينه نو آموز

-رنگين كمان

-جانوران(دوزيستان)

-كاردستي(ساخت پروانه )