گزارش روزانه پیش دبستانی/خانم عبادی
 
٢٩ بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-گنجينه نو آموز

-زبان آموزي(پ)

-كاردستي (اشكال هندسي با ني)

-پروژه زمين(جنگل)

-آماده سازي پياز براي كاشت


٢٨ بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-گنجينه نو آموز

-زبان

-زبان آموزي

-دست ورزي(كارباسفال)

-پروژه زمين(آماده سازي دانه)

 

 


٢٥ بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-گنجينه نو آموز

-زبان

-پروژه زمين


٢٤بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-گنجينه نو آموز

-كاردستي(اجزاي گياه)


٢٣ بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-رنگين كمان

-مفاهيم فارسي (حرف ش)

-پروژه زمين گياهان

-نقاشي(رشد گياه)

Attachment.png


٢١بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-زبان

-مفاهيم رياضي

-جشن ٢٢بهمن

-دست ورزي(ساخت لِگو)


١٦ بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-رنگين كمان

-اردوي نمايش عروسكي


١٥بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر زمستان

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-كاردستي (كلاژ پرچم ايران)

-نقاشي انقلابي

-كره زمين

-آموزش عدد ٦

 

١٤ بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر آب

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-صدا آموزي (ز)

-آموزش چوب خط ٦

-كلاژ دانه ها

-زبان

-مفاهيم رياضي


٧بهمن

با سلام خدمت اولياي گرامي

كارهاي امروز ما:

-ورزش

-تكراروتمرين سوره فيل و شعر آب

-لوحه نويسي

-دفتر شطرنجي

-صدا آموزي (ز)

-آموزش چوب خط ٦

-پروژه زمين قطب

-زبان

-كاربرگ روز پرستار