گزارش روزانه کلاس ششم/آقای ثابتی زاده  
29 اردیبهشت
با سلام
فعالیت کلاس:
رفع اشکال فصل های 6 و 7 ریاضی 
دوره فارسی (دهخدا-دریاقلی)
پرسش هدیه 1 تا 3 
پرسش اجتماعی 4-5
پرسش علوم 2-3
تکالیف:
حل برگه ریاضی
مطالعه هدیه 1 تا 9
ارزشیابی علوم 1-2-3
روز خوش

گزارش روزانه 25 اردیبهشت
به نام خدا
 
حل برگه ریاضی
 
حل نمونه سوالات ریاضی از فصل 6 ، نسبت و تناسب
 
پرسش علوم
 
برگزاری آزمون علوم (4و5)
 
تکالیف
 
حل برگه
 
مطالعه کامل هدیه ها 4 - 5 - 6
 
املا از درس های 1و2
 
 

گزارش روزانه 24 اردیبهشت
به نام خدا
 
حل سوالات ریاضی(حجم)
 
دوره فارسی 2 تا 4
 
پرسش اجتماعی
 
تکالیف
 
حل برگه ریاضی
 
ارزشیابی علوم( 4-5)
 

گزارش روزانه 22 اردیبهشت
به نام خدا
حل نمونه سوالات ریاضی (توسط دانش آموزان پای تخته)
نمایش فیلم تپه کوچک( تفکر و پژوهش)
دوره فارسی(درس اول)
برگزاری آزمون اجتماعی 6

چهارشنبه 19 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
دوره ی ریاضی فصل 5
حل برگه ی فارسی
پرسش علوم - اجتماعی 
برگزاری ارزشیابی هدیه
تکالیف 
شنبه : ارزشیابی اجتماعی فصل 6
مطالعه ی کامل فارسی 1 و 2
املا از درس های 3 و 4 

گزارش روزانه 18 اردیبهشت
به نام خدا
 
دوره ریاضی (تقارن و مختصات)
 
برگزاری ارزشیابی علوم(9-11)
 
تدریس قرآن (درس آخر)
 
تکالیف
 
مطالعه اجتماعی(7)
 
مطالعه علوم(6-7-8)
 
ارزشیابی هدیه ها(7-8-9)
 
حل برگه ها
روز خوش
 

گزارش روزانه 17 اردیبهشت 97
به نام خدا
 
حل برگه ریاضی(کسر و عدد نویسی)
 
حل برگه فارسی(5و6)
 
پرسش اجتماعی(9-8)
 
دوره روخوانی فارسی(5و6و4)
 
تکالیف
 
املا از 2درس اول
 
مطالعه کامل فصلهای 9و11 علوم (جهت آزمون)
 
 

16 اردیبهشت
با سلام
فعالیت کلاسی
حل برگه ریاضی
حل برگه فارسی
پرسش علوم و هدیه
تکالیف
حل برگه ها
مطالعه اجتماعی 8 و 9
روز خوش

15 اردیبهشت
با سلام
فعالیت کلاس:
حل اندیشمند
برگزاری آزمون اجتماعی
حل برگه فارسی
پرسش قرآن
انجام فعالیت تفکر و پژوهش
تکالیف
حل برگه ها
مطالعه هدیه 7-8-9
مطالعه علوم 9-11
روز خوبی داشته باشید

گزارش روزانه 11 اردیبهشت
به نام خدا
حل نمونه سوالات ریاضی و برگه 
حل برگه فارسی
برگزاری آزمون علوم
تکالیف
مطالعه اجتماعی 10 -11 (جهت آزمون)
مطالعه قرآن صفحه آخر
حل برگه فارسی
حل صفحات 58-59-60-89-90 ریاضی
روز خوبی داشته باشید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  آرشیو خبر‌ها