گزارش روزانه کلاس ششم/آقای ثابتی زاده  
گزارش روزانه 2 اردیبهشت 97
به نام خدا
 
حل نمونه سوالات ریاضی(تقریب)
پرسش هدیه ها 14 تا 17
برگزاری ارزشیابی علوم(10 و 12)
حل بنویسیم درس آخر
تکالیف
حل برگه ریاضی
انشاء (نقش رعایت بهداشت در زندگی)
مطالعه کامل اجتماعی(فصل 12)
املا از ستاره روشن
تمرین روخوانی قرآن (جلسه دوم درس 13)
روز خوش

گزارش روزانه 1 اردیبهشت
به نام خدا
 
حل تمرینات ریاضی کتاب واندیشمند
 
تدریس مطالعات اجتماعی درس 24
 
تدریس فارسی نکات دستوری نیایش
 
تدریس قرآن(88و89)
 
انجام فعالیت تفکر و پژوهش
 
تکالیف
 
حل بنویسیم درس17
 
انشا باموضوع زندگینامه یک شهید
 
امتحان علوم (10و12)
 
پرسش هدیه (14تا17)

گزارش روزانه 29 فروردین
به نام خدا
 
حل سوالات کتاب اندیشمند
 
پرسش هدیه درس17
 
تدریس اجتماعی درس23
 
تدریس علوم درس13
 
تدریس فارسی شعر نیایش
 
تکالیف
 
حل کتاب ریاضی (صفحه 141 تا 143)
 
حل اندیشمند(صفحه 207و208)
 
املا از ستاره ی روشن
 
اجتماعی پرسش درس23

گزارش روزانه 28 فروردین
به نام خدا
 
تدریس ریاضی(قسمت پایانی کتاب)
 
تدریس علوم فصل13
 
تکالیف
 
حل اندیشمند 201 تا 205
 
مطالعه هدیه درس17
 

26 فروردین
با سلام
حل تمرینات ریاضی
بررسی نکات فارسی ( آواز گنجشکان)
تدریس هدیه  ( 17 )
پرسش علوم ( 10 - 12 )
تکالیف
ادامه رونویسی فارسی 
ارزشیابی علوم ( 10 - 12 )
ارزشیابی قرآن (5)
 
روز خوش

گزارش روزانه 22 فروردین
به نام خدا
 
حل سوالات کتاب اندیشمند
 
 
پرسش هدیه درس 14 تا 16
 
 
تدریس اجتماعی فصل 12
 
 
پرسش علوم فصل 12
 
 
تدریس فارسی درس آوای گنجشکان
 
 
تکالیف
 
حل ریاضی صفحات198تا200
 
رونویسی از آوای گنجشکان
 
امتحان علوم فصل 10و12

گزارش روزانه 21 فروردین
به نام خدا
 
حل سوالات کتاب اندیشمند ریاضی
پرسش روخوانی قرآن
تدریس علوم (12)
تکالیف
حل سوالات صفحات 194 تا 197 اندیشمند
پرسش هدیه ها 14-15-16
پرسش علوم 12
روز خوش

گزارش روزانه 20 فروردین
به نام خدا
 
حل تمرینات کتاب ریاضی
 
حل کتاب بنویسیم درس 16
 
تمرین و دوره اجتماعی
 
برگزاری آزمون اجتماعی
 
تدریس قرآن (درس 13)
 
تکالیف
 
حل صفحات 187 تا 190 ریاضی
 
آزمون قرآن(معانی و مفاهیم درس 5)
 
پرسش قرآن درس 13
 
مطالعه علوم درس 12

گزارش روزانه 19 فروردین
به نام خدا
 
تدریس ریاضی(تقریب زدن به روش گرد کردن)
 
 
تمرین روخوانی درس 17 فارسی
 
 
تدریس علوم(درس 12)
 
 
تدریس هدیه ها(درس 16)
 
 
تکالیف
 
حل تمرینات کتاب ریاضی در دفتر
 
 
حل برگه ها ی اجتماعی 
 
 
آمادگی جهت آزمون اجتماعی
 
 
کتاب بنویسیم و هدیه ها آورده شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزارش روزانه 18 فروردین
به نام خدا
 
تدریس ریاضی(تقریب )
 
بررسی نکات دستوری درس 17 فارسی
 
پرسش و دوره اجتماعی 10 و 11
 
دوره قرآن و آزمون از درسهای 4و5
 
انجام فعالیت تفکر و پژوهش
 
تکالیف
 
مطالعه کامل معانی و مفاهیم درس 17  فارسی
 
مطالعه درس هدیه های آسمانی(تا آنجا که درس داده شده از درس 16)