گزارش روزانه کلاس ششم/آقای ثابتی زاده  
گزارش روزانه ۲۵ مهر
به نام خدا
حل برگه های ریاضی توسط دانش آموزان در پای تخته و رفع اشکال
تدریس فارسی( هوشیاری)
تدریس علوم ( فصل ۳)
تدریس قرآن(صفحه ۱۳)
تکالیف
حل برگه آدینه
حل بنویسیم
درس ۲ از کتاب نگارش
مطالعه روخوانی صفحه ۱۳ قرآن
حفظ ۲ پیام قرآنی درس های ۱و۲ قرآن
املا از هدهد
روز خوبی داشته باشید

گزارش روزانه ۲۴ مهر
به نام خدا
حل برگه ریاضی
تدریس فارسی( نهاد و گزاره_ مفعول)
حل کاربرگ های اجتماعی(تصمیم گیری و  دوستی)
تکالیف
حل برگه ریاضی
ادامه رونویسی فارسی
مطالعه فصل یک علوم
روز خوبی داشته باشید

گزارش روزانه ۲۳ مهر
به نام خدا
حل نمونه سوالات فصل یک ریاضی
تدریس فارسی( هد هد)
تدریس هدیه ها( درس ۳_ سرور آزادگان)
تدریس قرآن ( ۱۱ _ ۱۲_۱۴)
تدریس علوم ( قسمت پایانی فصل ۱)
تکالیف
حل برگه ریاضی
رونویسی از هد هد تا قسمت تعیین شده
 
روز خوش

گزارش روزانه ۲۲ مهر
به نام خدا
حل سوالات برگه ریاضی
دانش آموزان تحقیق خود را به صورت داستان ارایه دادند(  پیامبران اولوالعزم)
تکالیف
مطالعه هدیه ها ۱و۲

گزارش روزانه ۲۱ مهر
به نام خدا
فعالیت های کلاس
حل و رفع اشکال تمرینات کتاب ریاضی
املا گفته شد_ پیدا کردن کلمات هم خانواده درس ۲
برگزاری آزمون اجتماعی
قرآن پرسیده شد
انجام فعالیت تفکر و پژوهش
تکالیف
حل برگه ریاضی
تحقیق در مورد یکی از پیامبران اولوالعزم( خلاصه ای از زندگی و آموزه های آنها)
 
 
 

گزارش روزانه ۱۸ مهر
به نام خدا
تدریس ریاضی( اعداد صحیح)
پرسش شعر ای مادر عزیز
حل برگه اجتماعی و پرسش ۲ فصل اول
تدریس علوم(فصل اول)
تکالیف
حل تمرینات صفحه ۱۹- ۲۰_ ۲۱
شنبه آزمون اجتماعی از ۲ فصل اول
مطالعه روخوانی جلسه اول درس ۲ قرآن
شنبه از درس پنجره های شناخت املا گفته خواهد شد
روز خوش

۱۷ مهر
به نام خدا
تدریس فارسی( شعر مادر عزیز_ مراعات النظیر)
حل تمرینات ریاضی کتاب و نمونه سوالات بخش پذیری
تدریس اجتماعی ( تصمیم گیری)
تکالیف
حل برگه اجتماعی
مطالعه کامل ۲ فصل اول اجتماعی
رونویسی و حفظ شعر ای مادر عزیز
روز خوبی داشته باشید

گزارش 16 مهر
به نام خدا
تدریس فارسی( رفتار نیکان_ کلمات هم خانواده)
تدریس ریاضی( بخش پذیری)
تدریس هدیه ها ( درس ۲ _ بهترین راهنمایان)
پرسش علوم_ حل برگه علوم
تدریس قرآن(صفحه ۸ و ۹)
تکالیف
حل صفحه ۱۵ کتاب ریاضی
مطالعه اجتماعی فصل ۲
 
 
 

۱۵ مهر ۹۷
به نام خدا
املا گفته شد
تدریس فارسی(حروف هم خانواده_  ریشه کلمات)
تدریس هدیه ها(درس ۲_ پیامبران)
تدریس اجتماعی( مراحل تصمیم گیری)
تمرین بخش پذیری
تکالیف
حل برگه علوم
املا از درس پنجره های شناخت
مطالعه کامل علوم( فصل ۲)
روز خوش

7/14
به نام خدا
حل تمرینات ریاضی ( برگه)
تمرین فارسی( پیدا کردن انواع ترکیب از درس ۲)
تدریس ریاضی( بخش پذیری)
تدریس علوم( بازیافت کاغذ)
پرسش روخوانی قرآن( صفحه ۷)
انجام فعالیت درس تفکر و پژوهش
تکالیف
ادامه رونویسی فارسی
آمادگی و تمرین املا درس ۱
روش های بخش پذیری مطالعه شود
روز خوش