گزارش روزانه کلاس ششم/آقای ثابتی زاده
 
گزارش روزانه 30 بهمن
به نام خدا 
حل برگه ریاضی 
تدریس اجتماعی ( گذرنامه و روادید )
تدریس فارسی ( معانی میوه هنر )
دوره درس 1 قرآن و حل تست 
تکالیف 
حل برگه ها 
مطالعه علوم 

گزارش روزانه 29 بهمن
به نام خدا
 
حل برگه ریاضی
 
املا گفته شد(پیاده و سوار)
 
تدریس شعر میوه هنر
 
تدریس هدیه ها(سفر های پر برکت)
 
دوره فصل 9 علوم
 
تکالیف
 
حل برگه ریاضی
 
رونویسی از شعر میوه هنر و تمرین روخوانی آن
 
آزمون قرآن 3 درس اول(معانی و مفاهیم)
 
 

گزارش روزانه 25 بهمن
به نام خدا
حل تمرینات کتاب اندیشمند ریاضی
تدریس هدیه ها
تدریس علوم (در 9 )
برگزاری آزمون اجتماعی
رفع اشکال مساحت و محیط دایره
تکالیف
حل برگه ریاضی
املا از پیاده و سوار
مطالعه کامل معانی و مفاهیم سه درس اول قرآن
 

گزارش روزانه 24 بهمن
به نام خدا
 
تدریس ریاضی زاویه یابی در مثلث
 
تدریس علوم(درس9)
 
تدریس قران(67ت69)
 
تکالیف
 
حل تمرینات کتاب اندیشمند142تا145
 
ازمون اجتماعی فصل8و9
 
کتاب بنویسیم را همراه خود داشته باشیم

گزارش روزانه 23 بهمن
تدریس ریاضی
 
پرسش قرآن 
 
حل برگه اجتماعی
 
حل برگه فارسی
 
تدریس درس پیاده و سوار
 
تدریس هدیه ها در11
 
تکالیف
 
رونویسی از پیاده وسوار
 
حل صفحه64قران
 
مطالعه 67تا73کتاب قرآن
 
 

گزارش روزانه 21 بهمن
به نام خدا
 
حل تمام تمرینات مربوط به مساحت دایره از کتاب اندیشمند
 
تدریس ریاضی(مساحت استوانه)
 
تدریس اجتماعی (درس 18)
 
تدریس قرآن(صفحه 65)
 
تکالیف
 
حل برگه ها
 
حل تمرینات باقیمانده ریاضی(141)
 
مطالعه قرآن(65)
 
هدیه آورده شود

گزارش روزانه 17 بهمن
به نام خدا
تدریس ریاضی(مساحت دایره)
تدریس علوم(انرژی)
پرسش قرآن
تکالیف
حل اندیشمند 137 تا 140
حل بنویسیم درس 12
مطالعه هدیه درس 10
روز خوش

گزارش روزانه 16 بهمن
به نام خدا
 
حل تمرینات حجم از کتاب اندیشمند
 
تدریس فارسی(راز زندگی)
 
تدریس اجتماعی(18)
 
برگزاری آزمون علمی (مدیریت)
 
تکالیف
 
حل صفحات 135 و 136 ریاضی
 
رونویسی از فارسی
 
مطالعه قرآن
 

گزارش روزانه 15 دی
به نام خدا
حل سوالات کتاب اندیشمند
تدریس هدیه ها
تدریس فارسی(یک قطره عسل)
تکالیف
املا از دوستی و مشاورت
رونویسی حکایت 
مطالعه اجتماعی درس 17
 
 

گزارش روزانه 7 بهمن
به نام خدا
 
تدریس ریاضی(حجم)
 
تدریس فارسی(نکات دستوری شعر شیر خدا)
 
انجام فعالیت تفکر و پژوهش
 
تدریس اجتماعی(پوشاک)
 
تکالیف
 
حل صفحات 120تا122 کتاب اندیشمند
 
حفظ شعر شیر خدا
 
املا از مشاوره و دوستی