گزارش روزانه کلاس ششم/آقای ثابتی زاده  
گزارش روزانه 1 اسفند
به نام خدا
فعالیت های کلاس
حل برگه ریاضی
تدریس علوم( فصل 10)
تدریس اجتماعی( دریا نعمت خداوندی)
تدریس قرآن( صفحه 65)
فعالیت های منزل
آمادگی جهت ارزیابی ریاضی شنبه( فصل 5 حجم و مساحت)
حل بنویسیم درس 14
مطالعه روخوانی صفحه 65 قرآن
مطاله قسمت تدریس شده درس 10 علوم( اجزای میکروسکوپ و نحوه کار با میکروسکوپ)
روز خوبی داشته باشید.
 

گزارش روزانه 30 بهمن
به نام خدا
حل برگه ریاضی
تدریس فارسی(درک مطلب درس ۱۴)
تکالیف
رونویسی از درس ۱۴
حل برگه ریاضی
روز خوبی داشته باشید.

گزارش روزانه ۲۹ بهمن
به نام خدا
خلاصه فعالیتهای روز دوشنبه
تدریس فارسی( درس ۱۴_ راز زندگی)
حل برگه ریاضی و رفع اشکال
تدریس هدیه ها( درس ۱۲_ سفرهای پربرکت)
پرسش روخوانی قرآن( صفحه ۶۲)
پرسش کتبی هدیه ها ( ۸و۹)
فعالیت های منزل
حل برگه ریاضی
املا لغت از شعر شیر خدا_ حکایت ۲ برادر
روز خوبی داشته باشید.

گزارش روزانه 28 بهمن
به نام خدا
فعالیت های کلاس
حل برگه ریاضی
تدریس هدیه ها( سفرهای بابرکت)
تدریس اجتماعی( دریاهای ایران)
فعالیت های منزل
آزمون علوم ۸و۹
حل برگه ریاضی
روز خوبی داشته باشید.

گزارش روزانه 27 بهمن
به نام خدا
خلاصه فعالیتهای روز شنبه ۲۷ بهمن
بررسی نکات دستوری حکایت درس ۱۶ فارسی
حل سوالات برگه ریاضی
تدریس قرآن( صفحه ۶۲)
پرسش علوم(۸ و۹)
انجام فعالیت درس تفکر و پژوهش( شکلی دیگر)
تکالیف
املا از درس ۱۲ گفته می شود.
معانی درس ۱۲ و درک مطلب مطالعه شود.
مطالعه کامل اجتماعی ( ۸)
روز خوبی داشته باشید.

گزارش روزانه 24 بهمن
به نام خدا
تدریس فارسی( حکایت درس 13-ادامه بنویسیم درس 11)
حل برگه ریاضی
تدریس اجتماعی( دریاهای ایران)
تدریس علوم( درس10)
تکالیف
حل برگه ریاضی
مطالعه کامل علوم( 8و9)
حل بنویسیم درس 12
تمرین روخوانی حکایت
آخر هفته خوبی داشته باشید

گزارش روزانه 23 بهمن
به نام خدا
پرسش شعر شیر خدا
حل برگه ریاضی
تدریس اجتماعی( فصل 9- دریاهای ایران)
فعالیتهای منزل:
حل برگه ریاضی
رونویسی از شعر شیر خدا
چهارشنبه کتاب نگارش(بنویسیم) آورده شود.
روز خوش

گزارش روزانه 16 بهمن
به نام خدا
فعالیت های کلاس
تدریس فارسی( تمرین روخوانی و نکات شعر شیر خدا)
دوره ریاضی ( حجم و مساحت)
فعالیت های منزل
حل برگه ریاضی
حفظ شعر شیر خدا
مطالعه کامل اجتماعی( فصل ۸)
املا از دو درس دوستی و مشاورت فراگیری معانی و نکات شعر ( شیر خدا)
روز خوبی داشته باشید.

گزارش روزانه 15 بهمن
به نام خدا
فعالیت های کلاس
تدریس فارسی(شیرخدا)
حل تمرینات کتاب ریاضی( پایانی فصل 6)
پرسش قرآن(59)
پرسش علوم( 8و9)
تدریس هدیه ها( 11)
فعالیت های منزل
رونویسی درس مشاوره
مطالعه کامل اجتماعی( فصل 8-پوشاک ما)
روز خوبی داشته باشید.
 

گزارش روزانه 14 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
حل تمرینات پایانی ریاضی 
تمرین روخوانی و معانی درس 12 فارسی
تدریس اجتماعی ( فصل 8 ) 
تدریس هدیه ها ( درس تندرستی )
تکالیف 
رونویسی از دوستی 
مطالعه کامل علوم (8 و 9)
مطالعه هدیه ها ( درس 11 )
روز خوبی داشته باشید.