گزارش روزانه کلاس ششم/آقای ثابتی زاده
     
گزارش روزانه 29 آبان
به نام خدا
برگه ریاضی حل شد
املا گفته و تصحیح شد
تمرین روخوانی درس دوستان همدل انجام شد
ارزشیابی علوم انجام شد
فعالیت تفکر و پژوهش ( بوی خوش مدینه) انجام شد
اجتماعی( انواع نیروگاه های تولید برق)تدریس شد
روخوانی قرآن( صفحه ۲۳) انجام شد
تکالیف
حل برگه ریاضی
رونویسی فارسی(۴۳ -۴۴)
 نقش های دستوری( نهاد -فعل -قید و ....) را در درس دوستان همدل پیدا کنید
ترکیب های وصفی و اضافی درس را بیابید
مطالعه اجتماعی درس ۶
آخر هفته خوبی داشته باشید

گزارش روزانه 25 آبان
به نام خدا
تدریس فارسی( بررسی نکات دستوری درس هفت خان)
حل نمونه سوالات ریاضی( فصل کسرها)
تدریس اجتماعی( فصل چهارم منابع انرژی)
حل برگه علوم
تدریس قرآن( صفحه 23 - روخوانی درس 4)
تکالیف
حل برگه ریاضی
ادامه رونویسی درس 5
روز خوش

گزارش روزانه 21 آبان
به نام خدا
فعالیت های کلاس
حل تمرینات کتاب ریاضی
بررسی نکات دستوری درس 5
تدریس هدیه ها(درس 6 - سیمای خوبان)
فعالیت های منزل 
حل برگه علوم 
حل تمرینات ریاضی(40- 41 و 42)
مطالعه کامل علوم( فصل های 1تا4)
روز خوبی داشته باشید. 

گزارش روزانه 20 آبان
به نام خدا
تدریس ریاضی(مسئله های کسری)
تدریس فارسی(درس ۵ _ روخوانی هفت خان)
دوره علوم(حل برگه و رفع اشکال)
تدریس قرآن(صفحات ۱۷- ۱۸- ۱۹- ۲۱)
تکالیف
رونویسی فارسی ۳۸ -۳۹
حل تمرینات ریاضی( ۳۸ در کتاب-  ۳۹ در دفتر )
مطالعه هدیه ها درس ۵( شتربان با ایمان )
روز خوش

گزارش روزانه18 آبان
به نام خدا
فعالیت های کلاس
تدریس فارسی( حکایت علم و عمل)
املا گفته شد.
تدریس ریاضی( نحوه پیدا کردن کسر مجهول در نا مساوی های کسر)
پرسش اجتماعی( فصل ۳)
پرسش علوم ( حل برگه پرسش فصل های ۱تا ۳)
پرسش روخوانی قرآن( صفحه ۲۰)
فعالیت های منزل
رونویسی از حکایت علم و عمل
حل بنویسیم درس ۴(۲۹تا ۳۳)
روز خوبی داشته باشید.
 
 

گزارش روزانه 14 آبان
با سلام 
فعالیت های کلاس 
تدریس ریاضی ( تقسیم کسرها ) 
حل تمرینات صفحه ی ( 33 و 34 ) ریاضی 
دوره ی روخوانی درس ها 
پیدا کردن نهادهای درسی 
تدریس هدیه ها ( درس 5 ) 
فعالیت های منزل 
حل برگه ی اجتماعی 
حل برگه ی علوم 
مطالعه ی قرآن ( صفحه 20 ) 
مطالعه علوم ( فصل 1 تا 3 ) 
مطالعه اجتماعی ( فصل 3 ) 
املا از درس 4 فارسی 
روز خوبی داشته باشید .

گزارش روزانه 13 آبان
به نام  خدا
تدریس ریاضی ( تقسیم اعشار)
تدریس فارسی(ترکیب وصفی و اضافی)_ تمرین روخوانی درس ۴ داستان من و شما
تدریس علوم( کاغذ ph  شناساگر اسید و باز )
تدریس قرآن (روخوانی صفحه ۲۰ )
پرسش اجتماعی( درس ۵ و ۶)
تکالیف
تکمیل رونویسی فارسی( ۳۳و ۳۴ )
نهاد های درس ۴ را بیابید
انجام فعالیت علوم
*******************************************
نمونه کاغذ PH جهت انجام آزمایش علوم
 

گزارش روزانه 12 آبان
به نام خدا
فعالیت های کلاس
حل تمرینات ریاضی صفحه ۳۰ و ابتدای صفحه ۳۱
تدریس فارسی ( روخوانی درس ۴ داستان من و شما)
املا گفته شد.
هدیه تدریس شد(  درس ۵ شتربان با ایمان)
تکرار پرسش کتبی هدیه ها 
فعالیت های منزل
رونویسی  فارسی( صفحه ۳۲)
مطالعه کامل علوم ( فصل ۱تا۳)
مطالعه  اجتماعی ( کشاورزی فصل ۳ درس های ۵و۶)
روز خوبی داشته باشید.
 

گزارش روزانه 11 آبان
به نام خدا 
تدریس ریاضی( ضرب کسرها)
حل بنویسیم درس ۳_ پرسش شعر سخن
تدریس علوم( اسیدها)
تدریس اجتماعی( کشت گلخانه ای)
تکالیف
حل برگه علوم
مطالعه علوم ۱تا۳
فردا املا از هوشیاری گفته خواهد شد
فردا ارزشیابی هدیه های آسمانی از دانش آموزانی که هفته گذشته غیبت داشتند انجام خواهد شد

گزارش روزانه 8 آبان
با سلام 
فعالیت های کلاس 
پرسش شعر سخن 
تدریس ریاضی ( مقایسه کسرها )
تدریس اجتماعی ( درس 6 )
تدریس علوم ( خصوصیات مشترک فلزات و خواص فلزات مختلف )
انجام فعالیت تفکر و پژوهش  (ادامه ی نارنجی پوش امانتدار )
پرسش روخوانی صفحه 16 قرآن و معانی پیام های قرآنی درس 1 و 2 
روز خوبی داشته باشید.