گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح 
 
دوشنبه 97/12/20
با سلام 
فعالیت  های کلاس
 1- ارزیابی کتبی از ریاضی به عمل آمد 2- قرآن پرسیده شد 3- انشا  موضوع جدید نوشته شد.
فعالیت های جلسه آینده
1- پرسش کتبی فارسی برگزار می شود 2- املا گفته می شود 3- هدیه پرسیده می شود 4- مطالعات دوره می شود 5- ریاضی دوره می شود  
با سپاس 

یکشنبه 97/12/19
با سلام و احترام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی دوره شد. 2- پرسش کتبی علوم انجام شد. 3- مطالعات پرسیده شد. 4- هدیه های آسمان دوره شد. 5- فارسی روخوانی شد. 6- آدینه حل شد. 
فعالیت های منزل 
پرسش کتبی ریاضی انجام می شود. قرآن پرسیده می شود. مطالعات و علوم دوره می شود. 
با سپاس

شنبه 97/12/18
باسلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی: تمرینات کتاب درسی حل شد 2- فارسی: کتاب نگارش کامل شد 3- مطالعات وعلوم وقرآن دوره پرسیده شد 4- انشا مو ضوع جدید نوشته ش.
فعالیت های جلسه ی آینده
1- ریاضی دوره می شود 2- هدیه وعلوم  وفارسی پرسیده ودوره می شود 3- قرآن تدریس می شود 4- املا در دفتر تمرین می شود.
با سپاس 

چهارشبه 97/12/15
باسلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی تدریس شد 2- فارسی وهدیه ومطالعات پرسیده شد.
فعالیت های جلسه آینده
1- فارسی و قران پرسیده ودوره می شود 2- علوم ومطالعات پرسیده می شود 3- تمرینات ریاضی حل شود 4-آدینه شماره ی 20  حل شود
با سپاس 

دوشنبه 97/12/13
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی تمرینات کتاب درسی حل شد 2- علوم پرسیده شد 3- مطالعات تدریس شد 4- املا گفته شد  5- قران پرسیده شد 6- انشا خوانده شد 
فعالیت های جلسه آینده
1- ریاضی تدریس می شود 2- فارسی ومطالعات و هدیه پرسیده می شود  
با سپاس 

یکشنبه 97/12/12
باسلام 
فعالیت های کلاس
1- قران پرسیده ورو خوانی شد 2- تمرینات ریاضی حل شد 3- فارسی و علوم وهدیه پرسیده شد 4-آدینه حل شد 
فعالیت های جلسه آینده
1- تمرینات ریاضی حل ودوره می شود 2- علوم و قرآن پرسیده می شود 3- مطالعات تدریس می شود 4- املا گفته می شود 5- انشا خوانده می شود
با سپاس 

شنبه 97/12/11
باسلام 
 فعالیت های کلاسی
1- ریاضی درس داده 2- علوم  آزمایش ها توسط دانش آموزان انجام شد 3- فارسی تدریس و نوشتاری کامل شد 4- مطالعات و قران پرسیده شد.
فعالیت های جلسه آینده
1- فارسی و علوم و هدیه پرسیده می شود 2- قرآن دوره می شود 3- ریاضی تمرینات درس جدید حل شود 4- آدینه در کلاس حل می شود
با سپاس 
 

98/12/8
با سلام 
فعالیت های کلاس 
لوحه شطرنجی 
صدا آموزی صدای ( ض ) 
خواندن مجله رشد و انجام فعالیت های آن 
روز خوبی داشته باشید 

98/12/8
با سلام 
فعالیت های کلاس 
تمرینات ریاضی حل شد. هدیه ها پرسش شد. فارسی پرسیده شد. مطالعات تدریس شد. 
فعالیت های جلسه آینده 
فارسی و علوم و مطالعات پرسیده شد. قرآن دوره می شود. ریاضی تدریس و دوره می شود. انشا خوانده می شود. 
با سپاس 

دوشنبه 97/12/6
با سلام 
فعالیت کلاسی
1- تمرینات ریاضی حل شد 2- علوم تدریس شد 3- قران و مطالعات پرسیده شد 4- املا گفته شد 5- انشا خوانده شد 
فعالیت های جلسه آینده
1- فارسی وهدیه پرسیده می شود 2- مطالعات تدریس می شود 3- تمرینات ریاضی حل شود ، ریاضی تدریس می شود.
  با سپاس