گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح 
     
چهارشنبه 98/10/25
باسلام
فعالیت های کلاسی 
1-  پرسش کتبی ریاضی برگزار شد . 
2- فارسی و علوم پرسیده شد .
3- مطالعات و قرآن تدریس شد. 
فعالیت های  آینده
1- فارسی ، قرآن و علوم پرسیده می شود. 
2- ریاضی:تدریس می شود .
3- إنشا :موضوع جدید نوشته می شود. 
4- مطالعات: دوره می شود .
5- آدینه ی شماره ی 16 حل شود .
                                                         باسپاس 

دوشنبه 98/10/23
 
 
 
 
 
 
با سلام 
فعالیت های کلاسی 
1- علوم :پرسش کتبی انجام شد .
2- فارسی و قرآن پرسیده شد. 
3- هدیه :تدریس شد. 
4- ریاضی :دوره شد و تمرینات حل شد. 
فعالیت های آینده 
1- ریاضی :پرسش کتبی انجام  می شود.
2- مطالعات و قرآن تدریس می شود. 
3- فارسی و علوم پرسیده می شود .
                                                                                    باسپاس 
 

یکشنبه 98/10/22
باسلام 
فعالیت های کلاس 
1- هدیه : پرسش کتبی انجام شد .
2- علوم :پرسیده و دوره شد. 
3- مطالعات :پرسیده شد. 
4- ریاضی تمرینات حل شد 
فعالیت های آینده 
1- علوم پرسش کتبی انجام می شود. 
2- فارسی وقرآن پرسیده می شود. 
3- هدیه تدریس می شود .
4 ریاضی دوره می شود. 
                                                                            باسپاس

شنبه 98/10/21
باسلام 
فعالیت های کلاسی 
1- مطالعات : پرسش کتبی انجام شد .
2- قرآن و فارسی پرسیده شد. 
3- علوم: تدریس شد .
4- ریاضی :تمرینات حل شد .
5- إنشا :خوانده شد. 
فعالیت های آینده 
1- هدیه:  پرسش کتبی انجام می شود. 
2- مطالعات: تدریس می شود. 
3- ریاضی دوره می شود. 
4 علوم دوره می شود .
        باسپاس 
 

چهارشنبه 98/10/18
باسلام 
فعالیت های کلاسی 
1- قرآن وفارسی تدریس شد.  
2-املا : ارزشیابی کتبی انجام شد.
3-مطالعات و علوم پرسیده شد. 
4- ریاضی تدریس شد .
فعالیت های آینده 
1- مطالعات :ارزشیابی کتبی انجام می گیرد.2-علوم تدریس می شود.  3-ریاضی تمرینات حل شود .
4- فارسی و قرآن پرسش می شود .
5- إنشا خوانده می شود. 
6-آدینه ی شما ره ی 15 حل شود .
                                                                        با سپاس 

دوشنبه 98/10/16
با سلام 
فعالیت های کلاسی
1- هدیه :تدریس شد. 
2- انشا :خوانده شد. 
3- ریاضی :تمرینات حل شد.
4- فارسی ، قرآن پرسیده شد .
5 علوم پرسیده و آزمایش شد .
فعالیت های آینده 
1- مطالعات و علوم پرسیده می شود .
2- قرآن و فارسی تدریس می شود .
3- ریاضی تدریس می شود. 
4- املا گفته می شود.
             باسپاس 

یک شنبه 98/10/15
 
باسلام 
فعالیت های کلاسی 
1- هدیه پرسیده شد .
2- ریاضی تدریس شد .
3- تمرینات ریاضی حل شد .
4- آدینه ی شماره ی 14 حل شد .
فعالیت های آینده 
1-علوم، قرآن و فارسی پرسیده می شود .
2- هدیه تدریس می شود .
3-تمرینات ریاضی حل شود.
4-انشا خوانده می شود. 
                                                                         باسپاس 

شنبه 98/10/14
 
 
 
 
 
با سلام 
فعالیت های کلاسی 
1- فارسی و مطالعات پرسیده شد .
2- ریاضی :تمرینات حل شد وتدریس شد .
3- إنشاء: موضوع جدید نوشته شد .
4- نگارش فارسی کامل شد .
فعالیت های آینده 
1- هدیه :پرسیده می شود .
2- مطالعات :تدریس می شود. 
3- ریاضی : تمرینات حل شود .
4- إملا ء:در دفتر گفته می شود 
                                                                                  با سپاس 

چهارشنبه 98/10/11
با سلام 
فعالیت های کلاسی 
1- قران ، فارسی و علوم پرسیده شد. 
2- مطالعات و ریاضی تدریس شد. 
  فعالیت های آینده 
1- تمرینات کتاب درسی و کتاب کار حل شود.
2- مطالعات و فارسی پرسیده می شود .
3- علوم و قرآن تدریس می شود.
4- انشاء : مو ضوع جدید نوشته می شود .
5- آدینه ی شماره ی 14 حل شود .
با سپاس
 
 
 
 
 

دو شنبه 98/10/9
با سلام 
فعالیتهایکلاسی 
1-  پرسش کتبی ریاضی انجام شد.
2- فارسی دوره شد.
3- علوم و قرآن پرسیده شد .
فعالیت های جلسه آینده
1- ریا ضی تدریس می شود. 
2- قرآن ، علوم ، مطالعات و فارسی پرسیده می شود .
     با سپاس