گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح   
چهارشنبه 97/8/23
با سلام 
1-ارزشیابی هدیه های آسمانی برگزار شد.
2-ریاضی تدریس شد.
3-فارسی دوره و پرسیده شد.
4-مطالعات تدریس شد. 
تکالیف
1-تمرینات درس ریاضی کتاب کار وکتاب درسی حل شود.
2-فارسی و علوم ومطالعات پرسیده می شود.
3- قرآن پرسیده می شود. 
 4- انشا خوانده می شود.
5-آدینه شماره ی 7 حل شود.
با سپاس 

دوشنبه 97/8/21
با سلام 
1- ارزشیابی قرآن برگزار شد. 
2- ریاضی تمرینات کتاب کار حل شد.
3- مطالعات پرسیده شد.
4- علوم تدریس شد. 
5- املا در دفتر گفته شد وانشا خوانده شد.
تکالیف
 1- ارزشیابی هدیه برگزار می شود. 2- ریاضی تدریس می شود. 3- فارسی پرسیده می شود  4-  مطالعات تدریس می شود. 
با سپاس 

یکشنبه 97/8/20
باسلام
آزمون علوم برگزار شد.
تمرینات کتاب درسی ریاضی حل شد.
فارسی دوره شد و املا ازمون گرفته شد. 
قرآن و هدیه پرسیده شد.
تکالیف
ازمون قرآن برگزار می شود. 
ریاضی تمرینات  کتاب کار حل می شود.
مطالعات پرسیده می شود.
علوم تدریس می شود. 
املا در دفتر گفته می شود.
انشا خوانده می شود.
 با سپاس 

شنبه 97/8/19
 
باسلام
فعالیت های کلاس
1- آزمون مطالعات  گرفته شد 
2- ریاضی تدریس شد
3-علوم تدریس شد
4- فارسی پرسیده شد
 5- انشا خوانده شد
6- قرآن دوره و پرسیده شد 
تکالیف
1-آزمون علوم برگزار می شود.   2-تمرینات کتاب کار ودرسی ریاضی حل شود. 3- فارسی وهدیه پرسیده می شود  4- قرآن تدریس می شود 5- آزمون املا برگزار می شود.
 با سپاس 

دوشنبه 97/8/14
با سلام 
1- آزمون ریاضی گرفته شد.
2- علوم و قرآن و مطالعات پرسیده شد.
3-املا در دفتر گفته شد. 
4- انشا موضوع جدید گفته شد.
تکالیف
 1- ارزشیابی مطالعات برگزار می شود 2- ریاضی تدریس می شود. 3- علوم وفارسی پرسیده می شود.  4- قرآن دوره می شود.  5- انشا موضوع جدید خوانده می شود.
با سپاس 

یکشنبه 97/8/13
با سلام 
فعالیت های کلاس
1-ازمون املا گرفته شد.
2-ریاضی تمرینات کتاب کار حل وریاضی دوره شد.
3- قران پرسیده شد.
4-فارسی و علوم پرسیده شد.
5- هدیه تدریس و پرسیده شد. 
تکالیف
1- آزمون ریاضی گرفته می شود.
2- مطالعات پرسیده می شود.
3- علوم پرسیده می شود.
4-  املا در دفتر گفته می شود.
5- قرآن دوره  می شود.
6- انشا موضوع جدید خوانده می شود.
با سپاس 

شنبه 97/8/12
با سلام
 1-ریاضی تمرینات کتاب درسی حل شد.
2- فارسی دوره شد.
3- علوم پرسیده شد.
4- مطالعات تدریس و پرسیده شد. 
5- انشا خوانده شد.
6- قران تدریس و پرسیده شد. 
7- ادینه حل شد.
تکالیف  
1- ازمون املا گرفته می شود. 
2- قران پرسیده می شود. 
3- ریاضی تمرینات کتاب کار حل می شود.
4- فارسی پرسیده می شود. 
5- هدیه پرسیده می شود.  
6- انشا خوانده می شود.
 با سپاس    

چهارشنبه 97/8/9
با سلام
1-فارسی پرسیده شد.
2-ریاضی تمرین حل شد و تدریس شد. 
3-هدیه پرسیده شد .
4- مطالعات تدریس و پرسیده شد. 
تکالیف 
1--تمرینات کتاب کار و کتاب درسی حل شود 2-علوم پرسیده می شود  3-مطالعات پرسیده می شود 4-قران پرسیده می شود  5- انشا موضوع جدید  خوانده می شود 6- ادینه شماره ی 5 و6 حل شود با سپاس
 

دوشنبه 97/8/7
با سلام 
فعالیت های کلاس
ریاضی تدریس شد. مطالعات پرسیده شد. علوم پرسیده شد. قرآن تدریس شد. انشا ، موضوع جدید در کلاس نوشته شد. 
تکالیف 
تمرینات ریاضی ( کتاب درسی) حل شود.
فارسی پرسیده می شود. 
هدیه پرسیده می شود. 
مطالعات تدریس می شود. 
با سپاس

یکشنبه 97/8/6
با سلام  
تمرینات کتاب کار ریاضی حل شد
هدیه تدریس و پرسیده شد.
 املا  در دفتر نو شته شد.
قرآن پرسیده شد. 
تکالیف
مطالعات پرسیده می شود.
ریاضی تدریس می شود. 
علوم پرسیده می شود. 
املا گفته می شود. 
قرآن تدریس می شود. 
با سپاس