گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح 
     
شنبه 98/2/28
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- پرسش کلی به صورت کتبی از فارسی و املا انجام شد. 2- هدیه پرسیده شد. 
فعالیت های منزل 
1- پرسش کتبی هدیه انجام می شود. 2- قرآن پرسیده می شود. 
با سپاس

98/2/25
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- پرسش کتبی ریاضی انجام شد. 2- فارسی دوره و پرسیده شد. 
فعالیت های جلسه آینده
1- پرسش کتبی املا و فارسی انجام می شود. 2- هدیه دوره و پرسیده می شود. 
با سپاس

98/2/23
با سلام 
فعالیت های کلاس 
1- پرسش کتبی مطالعات انجام شد. 2- تمرین ریاضی انجام شد. 
فعالیت های جلسه آینده
1- پرسش کتبی ریاضی انجام می شود. 2- فارسی و هدیه دوره می شود. 
با سپاس 

98/2/22
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- پرسش کتبی علوم انجام شد. 2- مطالعات دوره و پرسیده شد. 
فعالیت های جلسه آینده
1- پرسش کتبی مطالعات انجام می شود. 2- ریاضی دوره می شود. 3- قرآن و هدیه پرسیده می شود. 
با سپاس 

98/2/21
با سلام 
فعالیت های کلاس 
1- ریاضی دوره و تمرینات حل شد. 2- علوم و مطالعات پرسیده شد. 
فعالیت های منزل 
1- پرسش کتبی علوم انجام می شود. 2- مطالعات پرسیده می شود. 3- قرآن و هدیه دوره می شود. 4- ریاضی دوره می شود. 
روز خوبی داشته باشید.

98/2/18
با سلام 
فعالیت های کلاس 
1- هدیه های آسمانی و مطالعات و فارسی پرسیده شد. 2- پرسش کتبی ریاضی در دفتر ریاضی انجام شد. 
فعالیت های جلسه آینده 
1- علوم و قرآن پرسیده می شود. 2- کتاب ریاضی دوره می شود. 3- مطالعات و فارسی دوره می شود. 
با سپاس 

98/2/16
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی تمرینات توسط دانش آموزان حل شد. 2- علوم و قرآن و مطالعات پرسیده شد. 3- املا گفته شد. 
فعالیت های جلسه آینده
1- فارسی و هدیه ئ مطالعات پرسیده می شود. 
2- ریاضی دوره می شود. 
با سپاس 

98/2/15
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- قرآن - فارسی و هدیه پرسیده شد. 2- علوم دوره و پرسیده شد. 3- ریاضی : تمرینات آدینه حل و دوره شد. 
فعالیت های جلسه آینده 
1- مطالعات و علوم پرسیده می شود. 2- ریاضی دوره می شود. 3- قرآن دوره می شود. 4- انشا و املا تمرین می شود. 
با سپاس 

98/2/14
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی دوره  و تمرین شد. 2- علوم و مطالعات از تمام کلاس پرسیده شد.
فعالیت های جلسه آینده
1- قرآن و هدیه و فارسی پرسیده می شود. 2- علوم دوره می شود. 3- ریاضی دوره و تمرین حل می شود. 4- املا در دفتر گفته می شود. 
با سپاس

98/2/9
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- تمرینات ریاضی حل شد. 2- علوم و مطالعات پرسیده شد. 3- انشا موضوع جدید نوشته شد. 
فعالیت های جلسه آینده 
1- هدیه های آسمانی پرسیده می شود. 2- تمرینات ریاضی حل می شود. 3- مطالعات و فارسی دوره می شود. 
با سپاس