گزارش روزانه کلاس پنجم/آقای سرفلاح   
چهارشنبه 97/11/3
باسلام 
فعالیت کلاسی
1- ریاضی تدریس شد. 2- فارسی و هدیه پرسیده شد. 3- مطالعات تدریس شد. 
فعالیت های جلسه آینده
 1- ریاضی تمرینات کتاب کار و درسی حل شود. 2- مطالعات وقرآن و علوم پرسیده می شود 43- فارسی پرسیده و دوره می شود 4- انشا موضوع جدید خوانده می شود
باسپاس 

دوشنبه 97/11/1
با سلام 
فعالیت کلاسی
1- مطالعات وعلوم پرسیده شد 2- ریاضی تمرینات کتاب کار و کتاب درسی حل شد 3- قرآن تدریس شد 4- انشا موضوع جدید نوشته شد.
فعالیت های جلسه آینده
1- ریاضی تدریس می شود.  2- فارسی و هدیه پرسیده می شود 3- مطالعات تدریس می شود.
با سپاس 

دوشنبه 97/10/30
با سلام 
فعالیت ها ی کلاس
1- ریاضی تدریس شد. 2- قرآن وعلوم وهدیه پرسیده شد 3- فارسی شعر پرسیده و تدریس شد.
فعالیت های جلسه آینده
1- تمرینات ریاضی حل شود. 2- مطالعات وعلوم پرسیده می شود.3- قرآن تدریس می شود.  4- انشا خوانده می شود.
با سپاس 

شنبه 97/10/29
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- املا گفته شد. 2- علوم تدریس و پرسیده شد.  3- قرآن سوره ی رعد با نسخه ی کامل قرآن همخوانی شد 4- مطالعات پرسیده شد.
فعالیت های جلسه آینده 
1- قرآن و علوم و هدیه پرسیده می شود. 2-ریاضی تدریس می شود. 2- فارسی دوره می شود. با سپاس 

چهارشنبه 97/10/26
باسلام 
فعالیت های کلاس
1-ریاضی پرسیده شد. 2- هدیه های آسمانی تدریس شد.  3- فارسی دوره شد 4- مطالعات اجتماعی تدریس شد. 
فعالیت های جلسه ی آینده
 1- املا گفته می شود 2- ریاضی تدریس می شود 3- مطالعات و علوم وقرآن پرسیده می شود 4- فارسی تدریس می شود
با سپاس

دوشنبه 97/10/24
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی کامل دوره شد و تمریناتی جهت حل در دفتر ریاضی داده شد.2- قرآن دوره شد. 3- مطالعات پرسیده شد. 4- علوم تدریس شد. 
فعالیت های جلسه آینده
1- ریاضی پرسیده می شود ، تمرینات ریاضی حل شود.  2- فارسی پرسیده می شود. 3- هدیه و مطالعات تدریس می شود. 
با سپاس 

یکشنبه 97/10/23
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- هدیه پرسیده شد. 2- قرآن ومطالعات وعلوم پرسیده ودوره شد 3- قرآن تدریس شد. 4- ریاضی دوره شد .
فعالیت های جلسه ی آینده
1- مطالعات پرسیده می شود. 2- قرآن و علوم پرسیده می شود. 3- ریاضی تمرینات کتاب درسی حل ودوره می شود.
با سپاس 

شنبه 9710/22
باسلام 
فعالیت های کلاس
1-علوم پرسیده شد. 2- فارسی پرسش های نوشتاری کامل شد. 3-هدیه دوره و پرسیده شد. 
فعالیت های جلسه آینده
1- هدیه پرسیده می شود. 2- فارسی وعلوم وقرآن دوره می شود. 3- ریاضی دوره می شود.
با سپاس 

چهارشنبه 97/10/19
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی دوره شد 2- فارسی تدریس شد. 3- هدیه پرسیده شد 4- مطالعات پرسیده شد.
فعالیت های جلسه ی آینده
1- علوم پرسیده می شود 2- فارسی ومطالعات وقرآن دوره می شود. 3- ریاضی دوره می شود 4- انشا خوانده می شود 5- ادینه شماره ی 15 حل شود.
 با سپاس 

دوشنبه 97/10/17
با سلام 
فعالیت های کلاس
1- ریاضی دوره و تمرینات حل شد- علوم و مطالعات پرسیده شد 3- قران تدریس شد.
فعالیت های جلسه ی آینده
1- فارسی ومطالعات و هدیه پرسیده می شود 2- ریاضی کتاب درسی دوره می شود.
با سپاس