گزارش روزانه کلاس چهارم/خانم اخائی  
2/26
با سلام
فعالیت کلاس
سوالات کار در منزل حل و بررسی شد.
املا از درس 16 و 17 گفته شد و به صورت گروهی صحیح شد.
انشا با موضوع داده شده در کلاس نوشته و خوانده شد.
قرآن و فارسی پرسیده شد.
انشای نگارش خوانده شد.
تکالیف
آدینه انجام شود.
جهت آزمون عملکردی کسر و نقشه خوانی آماده باشند.

2/25
به نام خدا
فعالیت کلاس
تمرینات دفتر حل شد.
کلاس ورزش تشکیل شد.2 زنگ
ارزشیابی ریاضی از فصل 1 تا آخر 7 انجام شد.
روخوانی و نگارش کار شد.
تکالیف
برگه ی کار در منزل انجام شود.
املا از درس 16 - 17 - نیایش 20 خط نوشته شود.
فردا فارسی پرسیده می شود.( درس 16 - 17 - نیایش )
قرآن درس 14 و 15 پرسیده می شود.

2/24
با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات دفتر حل شد.
سوالات کتاب کار پاسخ داده شد.
ارزشیابی فارسی انجام شد.
کتاب کار ریاضی پاسخ داده شد.
فصل 5 و 6 ریاضی دوره شد.
کلاس هنر تشکیل شد.
تکالیف
تمرینات دفتر حل شود.
نمونه سوال از دفتر و کتاب کار حل شود.
جهت ارزشیابی از درس 1 تا آخر 7 ریاضی آماده باشند.

2/23
با سلام
فعالیت کلاس
ریاضی فصل 3 و 4 دوره شد.
ارزشیابی از فصل 3 و 4 انجام شد.
روخوانی قرآن پرسیده شد.
کتاب کار فارسی کار شد.
تکالیف
تمرینات دفتر انجام شود.
سوالات اضافی کار شود.
جهت ارزشیابی نگارش از درس 1 تا آخر 17 آماده باشند.
 

2/22
با سلام
فعالیت کلاس
آدینه پاسخ داده شد.
کتاب کار ریاضی پاسخ داده شد.
مطالعات دوره شد.
ارزشیابی مطالعات انجام شد.
کتاب کار فارسی کار شد.
کلاس هنر تشکیل شد.
تکالیف
جهت ارزشیابی قرآن از درس 1 تا آخر 9 آماده باشند.
سوال تقسیم و ضرب و اندازه گیری طول و زمان فراموش نشود.
 

2/19
با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات کتاب کار ریاضی حل شد 2 زنگ
کتاب کار علوم پاسخ داد ه شد.
ارزشیابی علوم انجام شد.
تقسیم پای تابلو کار شد.
فیلمی در ارتباط با زنجیره ی غذایی نمایش داده شد.
تکالیف
آدینه حل شود.
برگه ی کار در منزل انجام شود.
جهت ارزشیابی مطالعات از درس 1 تا آخر 22 آماده باشند.

2/18
با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات کتاب کار ریاضی حل شد.
کلاس ورزش تشکیل شد.
املا از تمامی دروس گفته شد.
انشای نگارش خوانده شد.
به سوالات کتاب کار علوم پاسخ داده شد.
تکالیف
برگه های کار در منزل انجام شود.
جهت ارزشیابی علوم از درس 1 تا آخر 13 آماده باشند.

2/17
با سلام
فعالیت کلاس
سوالات کتاب کار پاسخ داده شد.
ارزشیابی از درس 1 و 2 ریاضی انجام شد.
هدیه ها دوره شد.
ارزشیابی هدیه انجام شد.
سوالات کتاب کار علوم پاسخ داده شد.
انشای نگارش خوانده شد.
تکالیف
از درس 1 تا آخر درس 17 املا تمرین کنند .
جهت ارزشیابی املا آماده باشند.

2/16
با سلام
فعالیت کلاس
کلاس مهارت تشکیل شد.
ریاضی فصل 1 و 2 دوره شد . تمرینات زیادی حل شد.
فارسی روخوانی به همراه معنی لغات و هم خانواده و.... پرسیده شد.
کتاب کار علوم پاسخ داده شد.
تکالیف
تمرینات دفتر حل شود.
هدیه های آسمانی از درس 1 تا آخر درس 19 پرسیده می شود.
 

2/15
با سلام
فعالیت کلاس
آدینه حل شد.
ارزشیابی قرآن از درس 10 تا پایان 15 انجام شد.
مطالعات فصل 3 و 5 دوره و از همه پرسیده شد.
فارسی درس کارت اعتباری و مثل ها تدریس شد.
تکالیف
تمرینات دفتر انجام شود.
فارسی روخوانی و معنی لغات و هم خانواده - متضاد از تمامی درس ها پرسیده می شود.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  آرشیو خبر‌ها