گزارش روزانه کلاس چهارم/خانم اخائی
     
8/29
با سلام
فعالیت های کلاس
نکات نگارشی درس رهایی از قفس گفته شد.
سوالات نگارشی درس ارزش علم پاسخ داده شد.
املا کلمات هم خانواده - صفت و تعدادجمله کار شد.
به سوالات درس 4 علوم ( کتاب کار ) پاسخ داده شد.
پرسش کلی از درس 3 و 4 علوم انجام شد.
کتاب کار فارسی درس 3 پاسخ داه شد ( کامل نشده )
قرآن تدریس و پرسیده شد.
فعالیت های منزل
آدینه شماره 6 و 7 به جز بخش هدیه آدینه 7 پاسخ داده شود.
سوالات فارسی و ریاض دفتر حل شود.
جهت پرسش کلی درس نگارش آماده باشند.
روز خوبی داشته باشید.

8/25
  با سلام
فعالیت های کلاس
تمرینات دفتر حل و بررسی شد.
املا گفته شد.
تدریس ضرب کسرها همراه با دست ورزی انجام شد.
کلاس نقاشی انجام شد.
از تعدادی از دانش آموزان روخوانی قرآن پرسیده شد.
فعالیت های منزل
ریاضی ص 39 - 40 - 41 و تمرینات دفتر ریاضی حل شود.
جهت پرسش کلی از درس مطالعات ( درس 1 تا آخر 7 ) آماده باشند.
روز خوبی داشته باشید.

8/21
   با سلام
فعالیت های کلاس
کلاس ورزش 2 زنگ تشکیل شد.
تمرینات آدینه پاسخ داده شد.
انشای نگارش خوانده شد.
پرسش کلی از درس هدیه انجام شد.
بخشی از تمرینات دفتر ریاضی حل شد.
بخش دیگری از علوم تدریس شد.
فعالیت های منزل
جهت برگزاری املا از درس 1 تا آخر 4 کلمات سخت تمرین و نوشته شود.
کتاب کار ریاضی ص 41 و 42 حل شود.
قرآن از درس 1 تا آخر درس 4 روخوانی - معنی لغات و پیام قرآنی پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید. 

8/20
  با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات کتاب کار ریاضی حل و بررسی شد.
ریاضی مقایسه کسرها و ساده کردن کسرها تدریس شد.
از درس های 5 و 6 و7 پرسش عملکردی انجام شد.
نگارش ص 25 و 26 و 27 حل شد.
بخشی از علوم درس 4 تدریس شد.
فعالیت منزل
ریاضی ص 37 و تمرینات دفتر حل شود.
جهت پرسش کلی درس هدیه آسمانی از درس 1 تا آخر 5 آماده باشند.
یک انشا با موضوع ( از زبان حیاط مدرسه ) بنویسید.

8/19
   با سلام
فعالیت های کلاس
جلسه ملاقات آموزگار با اولیا دانش آموزان برگزار شد.
کلاس هوش برگزار شد.
تمرینات دفتر ریاضی حل شد.
هدیه پرسیده شد
درس جدید هدیه تدریس شد.
علوم از کتاب کار پرسیده شد.
انشا خوانده شد.
فعالیت های منزل
تمرینات علامت دار کتاب کار ریاضی حل شود.
مطالعات درس 5 - 6 - 7 پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید.

8/18
      با سلام 
فعالیت های کلاس
فارسی درس ارزش علم و شعر حفظی همراه با نکات دستوری پرسیده شد.
ریاضی همراه با دست ورزی تدریس شد.3 زنگ
کلاس نقاشی تشکیل شد.
املا به صورت جملات درهم ریخته کار شد.
مطالعات پرسیده شد.
فعالیت های منزل
ده خط املا از درس زاغ و روباه و ارزش علم نوشته شود.
تمرین دفتر ریاضی حل شود.
درس 3 علوم از کتاب کار انجام شود.
هدیه و علوم پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید.

8/14
   با سلام
فعالیت های کلاس
کلاس ورزش تشکیل شد( 2 زنگ )
فارسی درس ارزش علم همراه با معنی لغات و جمع و مفرد و انواع جمله و صفت تدریس شد.
علوم پرسیده شد.
ریاضی ص  32 و بخشی از ص 33 حل شد.
هدیه تدریس شد .
فعالیت های منزل
آدینه شماره 4 ( بخش ریاضی ) همراه با آدینه شماره 5 حل شود.
یک بار از درس ارزش علم نوشته شود.
شنبه مطالعات درس 7 و شعر روباه و زاغ ( حفظی )و فارسی درس ارزش علم ( روخوانی و معنی لغات ) پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید.

8/13
با سلام
فعالیت های کلاس
مطالعات تدریس شد.
ریاضی تدریس شد.( ص 29 - 30 - 31 )
علوم پرسیده شد.
فارسی انواع جمله تدریس شد.
فعالیت های منزل
ریاضی ص 32 و 33 حل شود.
علوم پرسیده می شود.
روخوانی فارسی پرسیده می شود.درس 1 - 2 - 3 
حتما کتاب ریاضی را بیاورید.
روز خوبی داشته باشید.
 

8/12
   با سلام
فعالیت های کلاس
کلاس هوش تشکیل شد.( 2 زنگ )
علوم تدریس شد( 2 زنگ )
کلاس خوشنویسی تشکیل شد.
انشا خوانده شد.
هدیه پرسیده شد
فعالیت های منزل
کلمات سخت درس 3 علوم نوشته شود.
علوم درس 3 پرسیده می شود.
سؤالات دفتر ریاضی حل شود.
روز خوبی داشته باشید.

8/11
   با سلام
فعالیت های کلاس
تمرینات دفتر ریاضی و تمرینات فارسی حل و بررسی شد.
عدد مخلوط کار شد و ادامه ی مبحث تدریس شد.
مطالعات از همه پرسیده شد.
قرآن پرسیده شد.
نگارش پاسخ داده شد.
فعالیت های منزل
ریاضی ص 28 و 29 حل شود.
انشا با موضوع - ویژگی یک دانش آموز خوب را در دفتر انشا بنویسید.
هدیه آسمانی پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید.