گزارش روزانه کلاس چهارم/خانم اخائی
 
12/26
با سلام خدمت اولیای عزیزم
فعالیت های کلاس
آدینه پاسخ داده شد.
ارزشیابی هدیه های آسمانی انجام شد. 
سؤالات عملکردی به صورت گروهی انجام شد. 
انشا نگارش درباره ی حکایت های درس نوشته شد و تعدادی از دانش آموزان خواندند. 
کلاس هنر تشکیل شد. 

12/23
 با سلام
فعالیت کلاس
    
ریاضی محیط و مساحت تدریس شد و سوالات فراتر از کتاب حل شد.( 2 زنگ )
قرآن تدریس شد.
قرآن پرسیده شد.
انشاء خوانده شد.
تکالیف
آدینه انجام شود.
جهت ارزشیابی هدیه از درس 1 تا آخر درس 17 آماده باشند.

12/22
  با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات دفتر حل شد.
سوالات کتاب کار پاسخ داده شد.
کلاس ورزش تشکیل شد.
ارزشیابی فارسی انجام شد.
هدیه تدریس شد.
مطالعات تدریس شد.
انشا خوانده شد.
پسران گلم امروز تکلیف ندارند .

12/21
   با سلام
فعالیت کلاس
اشکالات ریاضی برطرف شد.
سوالات کتاب کار حل شد.
ارزشیابی ریاضی انجام شد.
هدیه تدریس شد.
کتاب کار فارسی پاسخ داده شد.
کلاس هنر تشکیل شد.
تکالیف
سوالات دفتر پاسخ داده شود.
انشا با موضوع داده شده نوشته شود.
جهت ارزشیابی فارسی آماده باشند.
 

12/20
   با سلام
فعالیت کلاس
آدینه انجام شد.
تمرینات دفتر حل شد.
ارزشیابی علوم انجام شد.
تحقیق بی مهره ها توسط پرهام نورا خوانده شد.
فیلمی در ارتباط با پوست اندازی و انواع کرم ها به نمایش گذاشته شد.
تمرینات کتاب کار ریاضی حل شد.
تکالیف
نمونه سوال ریاضی حل شود.
جهت ارزشیابی ریاضی از اول تا آخر ص 133 آماده باشند.
تمرین ریاضی حتما انجام شود.

12/19
    به نام او که بی همتاست
فعالیت انجام شده
ریاضی ص 133 حل شد.
مطالعات دوره شد.
ارزشیابی مطالعات انجام شد.
قرآن تدریس شد.
بخشی از علوم درس 11 تدریس شد و کنفرانس همراه با پاورپوینت توسط متین اسکندری ارائه شد.
نگارش پاسخ داده شد.
کلاس هنر تشکیل شد.
تکالیف
تمرینات دفتر انجام شود.
جهت ارزشیابی علوم از درس 1 تا آخر درس 10 آماده باشند.

12/16
با سلام
فعالیت کلاس
ریاضی مبحث مساحت متوازی الاضلاع و مثلث به همرا دست ورزی تدریس شد.
مطالعات پرسیده شد.
ارزشیابی املا انجام شد.
آدینه کامل پاسخ داده شد.
ادامه ی مطالعات تدریس شد و بخشی از علوم تدریس شد.
نکات نگارشی فارسی ( مفعول با نشانه و بی نشانه و حذف فعل در جملات ) تدریس شد.
تکالیف
آدینه انجام شود.
ریاضی ص 133 انجام شود.
جهت ارزشیابی مطالعات از اول تا آخر درس 17 آمادگی داشته باشند.

12/15
با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات دفتر انجام شد.
کلاس ورزش دو زنگ تشکیل شد.
روخوانی و معنی لغت فارسی از همه پرسیده شد.
مطالعات تا جایی که زمان اجازه داد از دانش آموزان پرسیده شد.
مطالعات تدریس شد.
تکالیف
رسم ارتفاع تمرین شود.
املا از درس 1 تا آخر درس 14 تمرین شود.
مطالعات درس 17 تا جایی که درس داده شد پرسیده می شود.
فردا ارزشیابی املا داریم.
                             روز خوش

12/14
با سلام
ریاضی تدریس شد.( معرفی قاعده و ارتفاع در مثلث و متوازی الاضلاع )
هدیه پرسیده شد.
بخشی از علوم همراه با پاورپوینت تدریس شد.
املا گفته شد.
تکالیف
تمرینات دفتر انجام شود.
شعر حفظی پرسیده می شود.
روخوانی و معنی لغات 5 درس آخر فارسی پرسیده می شود.
مطالعات درس 14 تا آخر 16 پرسیده می شود.
                                      روز خوش

12/13
با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات کتاب کار حل شد.
فارسی تدریس شد.
هدیه ها تدریس شد.
نماز جماعت و تیمم دوره و تمرین شد.
آزمونک از علوم و هدیه انجام شد.
تکالیف
هدیه آسمانی پرسیده می شود از اول تا آخر درس 15
فارسی درس 14 پرسیده می شود.
از درس 14 فارسی رونویسی همراه با معنی نوشته شود.
املا از درس امید و ادب از که آموختی 10 خط نوشته شود.