گزارش روزانه کلاس چهارم/خانم اخائی  
11/3
با سلام
فعالیت های کلاس
تمرین ریاضی کتاب کار حل شد( 2 زنگ )
ادامه ی سوالات آدینه حل شد.
علوم پرسیده شد.
هدیه پرسیده شد.
فعالیت های منزل
آدینه انجام شود.
جهت افزایش مهارت املا از درس فرمانده دلها ده خط املا نوشته شود.
شنبه مطالعات از درس 11 تا آخر 14 و درس فرمانده دلها پرسیده می شود.
                       روز خوش

11/2
    با سلام
فعالیت های کلاس
ریاضی ص 85 و 89 پای تابلو حل شد.
کلاس ورزش برگزار شد. 
مطالعات پرسیده شد.
جملات با کلمات ربط و همراه با صفت توسط بچه ها خوانده شد.
فعالیت های منزل
جهت افزایش مهارت اندازه گیری زمان ، کتاب کار ریاضی ص 97 و 99 و 100 حل شود.
جهت افزایش مهارت املا نویسی ، ده خط املا از درس فرمانده دلها نوشته شود.
علوم درس 8 و هدیه درس 12 پرسیده می شود.
                     روز خوش

11/1
   با سلام
فعالیت های کلاس
کاربرگ ریاضی انجام شد.
قرآن پرسیده شد.
ریاضی تدریس شد.
فارسی همراه با نکات نگارشی پرسیده شد.
علوم از همه پرسیده شد.
نگارش پاسخ داده شد.
تکالیف
ریاضی ص 85 - 89 حل شود.
ده جمله از فرمانده دلها که کلمه ی ربط دارد و ده جمله که صفت دارد نوشته شود( جهت افزایش مهارت نگارشی )
مطالعات اجتماعی درس 14 و فارسی درس فرمانده دلها همراه با معنی لغات پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید.

10/30
    با سلام
فعالیت های کلاس
اشکالات ریاضی بر طرف شد.
فعالیت ریاضی به صورت کتبی از 3 فصل انجام شد. 
انشا خوانده شد.
هدیه ها تدریس شد.
فعالیت های منزل
روخوانی از فرمانده دلها انجام شود.
کلمات سخت درس نوشته شود.
علوم درس آسمان شب و قرآن درس 5 تا 9 پرسیده می شود.               
                روز خوش               
 

10/29
    با سلام
فعالیت های کلاس
مطالعات تدریس شد.
نکات نگارشی و درک و دریافت درس فرمانده دلها گفته شد.
ارزیابی دانش آموزان از فصل 2 ریاضی به صورت کتبی انجام شد.
قرآن پرسیده شد.
ریاضی از فصل 1 تا آخر 3 دوره شد.
هنر نقاشی کار شد.
فعالیت منزل
پسران گلم جهت پرسش کلی از درس ریاضی آماده باشند و حتما در منزل تمرین کنند.
         روز خوش 

10/26
    با سلام
فعالیت های کلاس
تمرینات کتاب کار فارسی پاسخ داده شد.
روخوانی فارسی پرسیده شد.
شعر همای رحمت پرسیده شد.
پرسش کلی به صورت کتبی از نگارش به عمل آمد.
کلاس خط تشکیل شد.
فصل 2 ریاضی دوره شد.
فعالیت منزل
آدینه حل شود.
قرآن از درس 1 تا آخر 9 پرسیده می شود.
از فصل 2 ریاضی پرسش کلی خواهیم داشت.
             پسران گلم آدینه ی خوبی داشته باشید
                                            
                                           

10/25
    به نام نامی دوست
فعالیت کلاس
پرسش کلی علوم ( به صورت کتبی ) انجام شد.
کلاس ورزش تشکیل شد ( 2 زنگ )
کلاس مهارت تشکیل شد.
کتاب کار فارسی پاسخ داده شد.
نگارش دوره شد.
فعالیت منزل 
پسران گلم جهت پرسش کلی از درس فارسی ( نگارش - روخوانی - معنی لغات و.....) آماده باشند.
               روز خوش 

10/24
 
با سلام
فعالیت کلاس
درس فرمانده دلها تدریس شد.
روخوانی درس همای رحمت از تعدادی از بچه ها پرسیده شد.
ریاضی تدریس شد.
کتاب کار ریاضی ص 95 و 96 در کلاس حل شد.
ادامه ی درس علوم تدریس شد.
مطالعات به صورتی کتبی پرسیده شد. 
روخوانی قرآن کار شد.
فعالیت منزل
جهت پرسش کلی از درس 1 تا آخر درس 7 علوم آماده باشند.
روز خوبی داشته باشید. 
 

10/23
با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات آدینه پاسخ داده شد.
کلاس مهارت تشکیل شد.
پرسش کلی از هدیه ها انجام شد.
کتاب کار ریاضی ص 82 تا 86 حل شد.
انشا ( خلاصه داستان ) خوانده شد.
فعالیت ریاضی به صورت کتبی از فصل یک انجام شد.
علوم ادامه ی درس 8 تدریس شد.
فعالیت منزل
پسران گلم جهت پرسش کلی از درس مطالعات ( از درس 1 تا آخر درس 13 ) آماده باشند.
روز خوبی داشته باشید. 

10/22
   با سلام
فعالیت های کلاس
ریاضی ص 81 و 83 حل شد.
فصل یک ریاضی دوره شد و تمریناتی در این زمینه حل شد.
انشای نگارش خوانده شد.
ارزشیابی از املا به عمل آمد.
شعر همای رحمت همراه با معنی و لغات مهم و نکته نگارشی ( صفت ) تدریس شد.
هنر به صورت تلفیقی با فارسی کار شد.
فعالیت منزل .
روخوانی شعر همای رحمت تمرین و یک بار با خط خوش نوشته شود.
جهت افزایش مهارت شناخت زاویه تمرین کتاب کار ریاضی ص 90 - 91 - 92 حل شود.
جهت پرسش کلی از درس هدیه آسمانی از درس 1 تا آخر 11 آماده باشند.
روز خوبی داشته باشید.