گزارش روزانه کلاس چهارم/خانم اخائی
     
سه شنبه 6 اسفند

11/30
         با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات دفتر ریاضی حل شد.
تمرینات کتاب کار ریاضی حل شد.
آدینه پاسخ داده شد.
پرسش کلی از ریاضی انجام شد.
انشای نگارش نوشته شد.
قرآن تدریس شد.
انشا خوانده شد.
فعالیت منزل
آدینه شماره ی 19 حل شود.
جهت پرسش کلی از درس مطالعات از درس 1 تا آخر 17 آماده باشند.
قرآن درس 12 پرسیده می شود.
          
 
 

11/29
   با سلام
فعالیت کلاس
کلاس ورزش تشکیل شد.
املا به صورت کلی گفته شد.
پرسش کلی از نگارش انجام شد.
تکالیف بررسی شد.
روخوانی و معنی کلمات پرسیده شد.
فعالیت منزل
تمرینات دفتر ریاضی حل شود.
کتاب کار ریاضی ص 134 - 135 - 136 -137 حل شود.
جهت پرسش کتبی از ریاضی آماده باشند( فصل 1 تا آخر 5 )
با تشکر

11/28
     با سلام
فعالیت کلاس
مطالعات تدریس شد.
پرسش کلی از علوم انجام شد.
تمرینات کتاب کار ریاضی حل شد.
سوالات کتاب نگارش پاسخ داده شد.
سوالات کتاب کار فارسی پاسخ داده شد.
فعالیت منزل
سوالات دفتر ( نگارش ) پاسخ داده شود.
لغاتی که ارزش املایی دارند تمرین شود.
جهت پرسش کلی از املا و نگارش و روخوانی فارسی آماده باشند.
با تشکر

11/27
   با سلام
فعالیت کلاس
کلاس هوش تشکیل شد.
پرسش کلی از هدیه ها انجام شد.
تمرین فارسی پاسخ داده شد.
علوم تدریس شد.
آزمایشات علوم انجام شد.
نگارش پاسخ داده شد.
سوالات ریاضی حل شد.
فعالیت منزل
کتاب کار ریاضی 126 - 127 - 128 - 129 حل شود.
کتاب کار علوم درس 9 انجام شود.
جهت پرسش کلی علوم از درس 1 تا آخر 9 آماده باشند.
با تشکر

11/26
 با سلام
فعالیت کلاس
قرآن پرسیده شد.
فارسی پرسیده شد.
کلاس نقاشی تشکیل شد.
تمرین کتاب کار ریاضی حل شد.
تمرین کتاب کار فارسی پاسخ داده شد.
فعالیت منزل
آدینه 18 به جز قسمت هدیه انجام شود.
تمرین ریاضی و فارسی ( دفتر ) حل شود .روخوانی و معنی لغات(لطف حق ) پرسیده می شود.
جهت پرسش کلی از هدیه درس 1 تا آخر 13 آ ماده باشند.
با تشکر
 

11/21
    سلام
فعالیت کلاس
ادامه ی آدینه و کاریرگ ریاضی حل شد.
تمرینات ریاضی حل شد.
سوالات کتاب کار پاسخ داده شد.
درس 10 علوم ( بخشی از درس ) همراه با آزمایش تدریس شد.
شعر لطف حق همراه با معنی لغات و گفتن مخفف ها تدریس شد.
فعالیت منزل
املا از درس( 9 و 10 علوم) و  از درس 12 و 13 فارسی 20 خط نوشته شود ( همراه با روخوانی )
تمرین کتاب ریاضی ص 116 و 117 حل شود.
علوم،مطالعات و فارسی درس 13 ( روخوانی و معنی لغات ) پرسیده می شود.
با تشکر

11/20
   با سلام
فعالیت کلاس
کلاس  هوش تشکیل شد.
جمع و تفریق اعشار ( فرایندی و تکنیکی ) و جدول ارزش مکانی تدریس شد.
تمرین کتاب حل شد.
علوم و هدیه به صورت کتبی پرسیده و برگه ها صحیح شد.
آدینه پاسخ داده شد.
کلاس خوشنویسی تشکیل شد.
فعالیت منزل
با کلمات داده شده دو بند در دفتر انشا بنویسند.
ریاضی ص 115 حل شود.
مطالعات،علوم و فارسی پرسیده می شود.
با تشکر
 
 

11/19
      با سلام
فعالیت کلاس
قرآن پرسیده شد.
فارسی پرسیده شد.
تمرینات کتاب ص 107 - 110 - 111 حل و بررسی شد.
کتاب کار ریاضی ص 116 و 117 و 120 حل شد.
انشا خوانده شد. کلاس نقاشی تشکیل شد.
املا از مطالعات گفته شد.
فعالیت منزل
کتاب کار ریاضی ص 120 -121 - 122 - 123 حل شود.
نگارش کامل شود.
هدیه و علوم پرسیده می شود.
با تشکر

11/16
   با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات دفتر حل شد.
کاربرگ ریاضی و فارسی پاسخ داده شد.
 پرسش کتبی ریاضی انجام شد.
مطالعات پرسیده شد.
مطالعات تدریس شد.
جمع و تفریق اعشار تدریس شد.
علوم پرسیده شد.
بخشی از نگارش درس 12 در کلاس انجام شد.
تکالیف منزل
آدینه انجام شود و ریاضی ص 110 و 111 حل شود.
ده خط املا از درس 14 - 15 - 16 نوشته شود.
فارسی ( درس 11 و 12) و مطالعات( درس 14 - 15 - 16) پرسیده می شود.
  قرآن درس 11 پرسیده می شود.
                      آدینه ی خوبی داشته باشید.