گزارش روزانه کلاس چهارم/خانم اخائی
 
12/22
  با سلام
فعالیت هایکلاس
ارزیابی از ریاضی انجام شد.
هدیه تدریس شد.
علوم تدریس شد.
کلاس خط تشکیل شد.
ریاضی کار شد.
قرآن تدریس شد.
فعالیت های منزل
آدینه انجام شود.
املا از درس 15 و 14 ده خط نوشته شود.
شنبه مطالعات درس 20 و فارسی درس 15 همراه با معنی لغات پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید.
 

12/21
   با سلام
فعالیت های کلاس
پرسش کلی از نگارش انجام شد.
کلاس ورزش تشکیل شد( 2 زنگ )
کلاس مهارت تشکیل شد.
آدینه حل شد.
تمرین کتاب ریاضی حل شد.
فعالیت منزل
20 سوال ریاضی از فصل 5 و 6 نوشته و حل شود.
جهت پرسش کلی از فصل 5 و 6 ریاضی آماده باشند.
روز خوبی داشته باشید. 
 

12/20
با سلام
فعالیت های کلاس
پرسش کلی از مطالعات انجام شد.تمرینات دفتر حل شد.
تمرین کتاب ریاضی حل شد.
علوم تدریس شد.
تمرین فارسی از کتاب کار حل شد.
فعالیت های منزل
ریاضی ص 132 و 133 حل شود.
20 سوال نگارش و دستوری نوشته و حل شود.( مترادف - متضاد - هم خانواده - نمودار جمله - جملات به هم ریخته - کلمات ربط - ترتیب زمانی )
جهت پرسش کلی از نگارش آماده باشند.( 11 تا آخر 14 )
روز خوبی داشته باشید.

12/19
با سلام
فعالیت انجام شده
کلاس مهارت تشکیل شد.( 2 زنگ )
ریاضی تدریس شد.
تمرینات دفتر حل شد.
پرسش کلی از درس علوم انجام شد.
معنی لغات و نکات نگارشی درس فارسی گفته شد.
فعالیت منزل
تمرینات دفتر حل شود.
یک بار از درس شیر و موش نوشته شود.
جهت پرسش کلی از درس مطالعات ( درس 15 تا آخر 19 ) آماده باشند .
برگه های املا امضا شود.
     روز خوش

12/18
   با سلام
فعالیت های کلاس
مطالعات تدریس شد.
ریاضی تدریس شد.( رسم ارتفاع )
املا به صورت پرسش کلی انجام شد.
قرآن پرسیده شد.
فارسی تدریس شد.
هنر به صورت تلفیق با فارسی کار شد.( ضرب المثل ها )
فعالیت منزل
کتاب کار علوم بخش بدن 2 و بی مهره ها کامل شود.
تمرین دفتر مربوط به رسم ارتفاع انجام شود.
جهت پرسش کلی از درس علوم درس 9 - 10 - 11 آماده باشند.
روز خوش

12/15
   با سلام
فعالیت های کلاس
ادامه ی درس بی مهره ها تدریس شد.
ادامه ی درس 19 مطالعات تدریس شد.
انشای نگارش نوشته و خوانده شد.
به سوالات نگارش پاسخ داده شد.
جمله های دفتر خوانده و تکالیف بررسی شد.
فعالیت های منزل
آدینه 21 و 22 انجام شود.
قرآن درس 10 - 11 - 12 پرسیده می شود.
املا از درس 1 تا آخر 14 تمرین شود ( کلمات سخت )
                    آدینه خوبی داشته باشید

12/14
 
با سلام
فعالیت های کلاس
تمرینات کتاب کار حل شد.
کلاس مهارت تشکیل شد.
کلاس ورزش تشکیل شد.
علوم تا آخر کرم ها از درس 11 تدریس شد.
شعر حفظی پرسیده شد.
مطالعات تدریس شد.
فعالیت های منزل
املا ده خط از درس 4 و 5 همراه با 5 جمله که صفت دارد و 5 جمله که مفعول دارد بنویسید.
علوم درس 10 و 11 ( تا سر حشرات ) پرسیده می شود.
روز خوش

12/13
  با سلام
فعالیت های کلاس
آدینه پاسخ داده شد.
مطالعات و علوم پرسیده شد.
ریاضی تدریس شد.( 2 زنگ )
بخشی از تمرینات کتاب کار حل شد.
تمرین کتاب ریاضی حل شد.
بخشی از بی مهره ها تدریس شد.
فعالیت منزل
کتاب ریاضی ص 129 حل شودو کتاب کار ص 148 - 149 - 150 حل شود.
شعر حفظی و روخوانی درس 14 همراه با معنی لغات پرسیده می شود.
روز خوش

12/12
   با سلام
فعالیت های کلاس
کلاس مهارت تشکیل شد.
ریاضی تدریس شد.
علوم از همه پرسیده شد.
انشا خوانده شد.
نگارش درس 14 در کلاس انجام شد.
فعالیت های منزل
املا از درس 14 و شعر امید ده خط نوشته شود.
نگارش درس 14 کامل شود.
کتاب کار ریاضی ص 143 - 144 - 145 حل شود.
مطالعات درس 17 و 18 و علوم درس 10 پرسیده می شود.
    روز خوش
 
 
 

12/11
     با سلام
فعالیت های کلاس
مطالعات تدریس شد.
پرسش کتبی مطالعات و تقسیم گرفته شد.
فارسی از همه پرسیده شد.
ریاضی تدریس شد.
قرآن از همه پرسیده شد.
هنر به صورت تلفیقی با مطالعات کار شد.
فعالیت های منزل
از درس 14 همراه با معنی حکایت ها نوشته شود و نمودار جمله های داده شده رسم شود. 
ریاضی ص 124 و 125 حل شود.
علوم درس 10 پرسیده می شود.
عزیزان روز خوش
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  آرشیو خبر‌ها