گزارش روزانه کلاس چهارم/خانم اخائی  
8/23
   با سلام
فعالیت کلاس
تمرینات کتاب کار پاسخ داده و اشکالات برطرف شد.
قرآن ارزشیابی شد.
به سوالات کتاب کار علوم پاسخ داده شد
.کلاس خط برگزار شد.
فعالیت منزل
آدینه حل شود.
سوالات دفتر انجام شده و ریاضی ص 41 با دقت حل شود.
جهت ارزشیابی علوم آماده باشند. ( کتاب درسی - کتاب کار )

8/22
به نام نامی دوست
فعالیت کلاس
تمرینات دفتر حل و بررسی شد.
کتاب ریاضی ص 35 و بخشی از 37 حل شد.
کلاس ورزش برگزار شد.
کلاس مهارت برگزار شد.
ارزشیابی عملکردی و مداد و کاغذی از مطالعات انجام شد.
نگارش درس رهایی از قفس در کلاس انجام شد.( کسانی کامل نکردند در منزل انجلام دهند.)
فعالیت منزل
سوالات کتاب کار علوم درس 4 با دقت انجام شود.
کتاب کار ریاضی ص 41 و 42 و 45 تا 48 حل شود.
جهت ارزشیابی از درس 3 و 4 قرآن آماده باشند.

8/21
  با سلام
فعالیت های انجام شده
آدینه حل و بررسی شد.
ارزشیابی املا انجام شد.
درس قدم یازدهم تدریس شد 
داستان خواجه و خدمتکار خوانده شد.
ریاضی ضرب کسرها روی شکل - محور و مسئله نویسی برای آن کار شد.
دو صفحه از کتاب ریاضی حل شد.
ادامه ی درس علوم تدریس شد.
                            
قرآن تدریس شد.
فعالیت منزل
تمرینات دفتر حل شود.
لغات سخت قدم یازدهم و مثل ها نوشته شود.( یک بار )
جهت ارزشیابی از درس 1 تا آخر درس 7 مطالعات آماده باشند.

8/20
به نام نامی دوست
فعالیت های کلاس
کلاس مهارت تشکیل شد.
تمرینات دفتر حل و بررسی شد.
ارزشیابی هدیه ها برگزار شد. 
علوم تدریس شد.
فعالیت های منزل
ریاضی ص 37 حل شود.
جهت ارزشیابی املا آماده باشند.
علوم درس 4 پرسیده می شود.

8/19
به نام نامی دوست
فعالیت های انجام شده
مطالعات تدریس شد. املای تحریری گفته شد. کلمات جور کردنی کار شد. قرآن تدریس شد. ریاضی دوره شد.( مبحث کسر ) جمع و تفریق کسرها با مخرج های نامساوی به صورت نمادین - محور - شکل و مسئله نویسی کار شد. کلاس هنر به صورت تلفیق با ریاضی( کسر های مساوی ) انجام شد. روخوانی فارسی پرسیده شد.
فعالیت منزل
تمرینات دفتر حل شود. 5 جمله ی ویرگول دار به همراه 9 بیت شعر راه رهایی با معنی آن نوشته شود. جهت ارزشیابی از درس  1تا آخر درس 5 هدیه آسمانی آماده باشند.

8/15
به نام او که همتاست
فعالیت های کلاس
تمرینات دفتر حل و بررسی شد.
ساده کردن کسر و کسر مساوی تدریس شد و جزوه داده شد.
فارسی تدریس شد و جزوه در رابطه با بیت - مصراع - ردیف و قافیه داده شد.
کلاس ورزش و هوش تشکیل شد.
تکالیف
لغات سخت درس رهایی از قفس نوشته و املای این درس تمرین شود.
آدینه 6 انجام شود.
روز شنبه فارسی درس رهایی از قفس به همراه معنی لغات و هم خانواده پرسیده می شود.
قرآن پرسیده می شود.

8/14
به نام نامی دوست
توجه داشته باشید که هر کس نمره ی بیشتری می گیرد ، با هوش نیست بلکه از وقت و نیروی خود استفاده ی خوبی می کند و شیوه ی صحیح مطالعه را می داند.
فعالیت های کلاس
آدینه حل و بررسی شد .
تمرینات کتاب ریاضی پای تابلو حل شد.ص 32 و 33 سوالات نگارش پاسخ داده شد. املا از درس فارسی - هدیه و علوم گفته شد. هم خانواده و مفرد و جمع کار شد. علوم و مطالعات پرسیده شد. ریاضی ص 35 در کلاس حل شد.
تکالیف
تمرینات دفتر انجام شود.
املا از درس 3و 4 فارسی و درس 6 مطالعات 10 خط نوشته شود.
مطالعات از درس 1 تا آخر 6 پرسیده می شود.
روخوانی فارسی تمرین شود.

97/8/13
با سلام
سعی کنید آنچه را که می خوانید در ذهن خود مجسم کنید زیرا تجسم ، سنگ بنای حافظه است.
فعالیت های کلاس
ادامه ی مبحث انرژی همراه با آزمایش تدریس شد.
جمع و تفریق کسر و عدد مخلوط دوره شد و کسرهای مساوی همراه با دست ورزی تدریس شد.
هدیه ها پرسیده شد و نماز آیات به صورت عملی کار شد.
درس جدید هدیه تدریس شد.
کلاس مهارت در 2 زنگ تشکیل شد.
فعالیت منزل
ده خط املا از درس ارزش علم نوشته شود.
درس 5 هدیه  و درس 3 علوم نوشته شود.
کتاب کار ریاضی ص 33 - 34 - 36 - 37 حل شود.
علوم درس 3 و مطالعات درس 6 پرسیده می شود.

97/8/12
با سلام
فعالیت های کلاس
مطالعات درس جهت های جغرافیایی ( اصلی و فرعی ) تدریس شد. املا از رشد نوآموز گفته شد. قرآن پرسیده شد.( تا جایی که زمان اجازه داد) ریاضی ص 30 و 31 حل و بررسی شد. آیین نگارش و نکات دستوری درس 4 گفته شد. نگارش درس 4 در کلاس انجام شد( پاسخ صحیح داده نشده ) زنگ هنر به مناسبت روز دانش آموز به صورت تلفیقی کار شد.
تکالیف
ادامه ی درس ارزش علم نوشته شود و دانش آموزانی که نگارش را در کلاس تا ص 29 تکمیل نکردند حتما انجام دهند. ریاضی ص 32 و 33 حل شود. هدیه های آسمانی درس 4 تا ص 35 پرسیده می شود.

چهارشنبه 9 آبان
با سلام خدمت اولیای گرامی
فعالیت کلاس:
نمایش صوتی روباه و زاغ در کلاس
درس ارزش علم همراه با روخوانی و معنی لغات تدریس شد
شعر روباه و زاغ (حفظی) پرسیده شد
ریاضی ص 29 حل شد
قرآن تدریس شد
هدیه بخشی از نماز آیات به صورت عملی تدریس شد
ادامه ی درس انرژی تدریس شد
تمرینات منزل
کلمات سخت رشد دانش آموز ص 18 و 19 نوشته و تمرین شود
از درس ارزش علم ص 36 و 37 نوشته شود
آدینه فقط قسمت ریاضی و فارسی انجام شود
فارسی درس ارزش علم، قرآن درس 3 و مطالعات درس 5 پرسیده می شود
 
آخر هفته خوبی داشته باشید