گزارش روزانه کلاس سوم/خانم پاکزاد  
چهارشنبه 3 بهمن
با سلام
امروز
مساحت تدریس شد و در رابطه با این موضوع تمرین از کتاب ریاضی و کتاب کار حل شد.-املای تخته ای درس 10 گفته شد.-قرآن پرسیده شد.
شنبه
یک بار از کلمات درس 10 بنویسید- املای دفتری از درس 10 گفته می شود-تکالیف در منزل دفتر تلاش و ریاضی انجام شود-روخوانی درس 10 همراه با معنی کلمات درس های 8-9-10 پرسیده می شود .-آدینه شماره 16 صفحه ی  1-2 حل شود.
ایام به کامتان

سه شنبه 2 بهمن
با درود فراوان
امروز  
درس مساحت تدریس شد.-اجتماعی پرسیده شد.- فیلم آتش نشان در رابطه با درس اجتماعی نمایش داده شد.
فردا
یک بار از کلمات درس 11 بنویسید-کتاب ریاضی صفحه ی 90 در کتاب حل شود-اجتماعی پرسیده می شود -قرآن سوره ی انعام پرسیده می شود.
روز خوش

دوشنبه 1 بهمن
با درود فراوان
امروز
مجددا تمرین ریاضی در باره ی محیط باز آموزی شد.-جمله سازی خوانده شد.-جدول ضرب پرسیده شد.-قرآن از بعضی از دانش آموزان پرسیده شد.-فارسی درس 11 تدریس شد.
فردا
یک بار از کلمات درس 11 بنویسید-تمرین دفتر ریاضی حل شود- جمله سازی انجام شود- اجتماعی فصل 5 پرسیده می شود ( از سوال 1 تا 15 ) 
روز خوش

یکشنبه 30 دی
با درود فراوان
امروز
 ریاضی تدریس شد و تمرین کتاب حل شد.-املای دفتری درس 9 گفته شد.-علوم درس ( نیرو )  تدریس شد.
فردا
یک بار از درس 10 فارسی بنویسید-تمرین دفتر ریاضی حل شود-جدول ضرب 2 تا 9 پرسیده می شود -قرآن سوره ی انعام پرسیده می شود. 
ایام به کامتان

شنبه 29 دی
با سلام 
امروز
آدینه حل شد.-قسمتی از فصل 5 ریاضی تدریس شد.-انشا خوانده شد.
فردا
یک بار از درس 9 فارسی بنویسید- املای دفتری درس 9 (غاز) گفته می شود- جمله سازی تمرین شود -از کتاب ریاضی صفحه ی 87 در کتاب حل شود.
روز خوش

سه شنبه 25 دی
با سلام 
امروز
 فارسی تمرین شد و تمرینات دفتر جمله سازی حل شد.- پرسش کلی فارسی بصورت کتبی انجام شد.
تعدادی از درس های کتاب اجتماعی تدریس شد.
فردا
یک بار از کلمات درس 7-8 نوشته شود-املا از 8 درس اول گفته می شود. 
روز خوش

دوشنبه 24 دی
با درود فراوان
امروز
فعالیت ریاضی بصورت کتبی انجام شد.-فارسی درس 10 تدریس شد.-هدیه های آسمانی درس ( عید مسلمانان) تدریس شد.
فردا
پرسش کلی فارسی از درس 1تا 8 انجام می شود-یک بار از کلمات درس 6 بنویسید.فعالیت تانگرام انجام شود.
ایام به کامتان

یکشنبه 23 دی
با سلام
امروز
قسمتی از فصل 5 ریاضی تدریس شد و از کتاب کار تمرین حل شد.-اجتماعی پرسیده شد. درس 8 علوم تدریس شد.
فردا
از کلمات درس 4-5- یک بار بنویسید-پرسش کلی ریاضی از اول تا آخر فصل 4 بصورت کتبی پرسیده می شود.
روز خوش

شنبه 22 دی
با سلام
امروز
آدینه حل شد.-جدول ضرب پرسیده شد.-اجتماعی پرسیده شد.- ادامه ی درس 9 فارسی تدریس شد.
فردا
یک بار از کلمات درس های 1-2-3 بنویسید-تمرین دفتر ریاضی حل شود.
روز خوش

چهارشنبه 19 دی
با درود فراوان
امروز
از کتاب کار تمرین حل شد.-جدول ضرب پرسیده شد.-اجتماعی پرسیده شد.جمله سازی ها خوانده شد.-
شنبه
آدینه ی شماره ی 12 صفحه ی( 3-4 ) و آدینه ی شماره ی 14 صفحه ی ( 1-2-3- ) حل شود-اجتماعی پرسیده می شود (فصل 4)-جدول ضرب 2 تا 9 بصورت کتبی پرسیده می شود- تمرین دفتر ریاضی حل شود.
روز خوش