گزارش روزانه کلاس سوم/خانم پاکزاد
 
چهارشنبه 22 اسفند
فرزندان خود را به انجام امر خیر عادت دهید چون امر خیر در اثر عادت ورزیدن به آن حاصل می شود
با سلام
امروز
ریاضی تیز هوشان کار شد.-املای تخته ای انجام شد.
شنبه
آدینه شماره 22 صفحات( 1-2-3-4-5-6 ) حل شود
ایام به کامتان

سه شنبه 21 اسفند
اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی معنی نداشت                دکارت
امروز
از کتاب کار ریاضی تمرین حل شد.-پرسش کتبی فارسی انجام شد.-ادامه علوم تدریس شد.
فردا
یک بار از شعر دریا و وطن بنویسید-قرآن سوره ی صف پرسیده می شود -انشا ی نوشته شده خوانده می شود
روز خوشش

دوشنبه 20 اسفند
با درود فراوان
امروز
ارزیابی کتبی ریاضی برگزار شد.-علوم درس جانوران 1 تدریس شد.-ادامه هدیه آسمان درس 15 تدریس شد.
فردا
یک بار از کلمات خواب خلیفه- یک بار از بدانیم هدیه آسمان صفحه های 74-80 بنویسید-پرسش کتبی فارسی از 2 درس 12-14 برگزار می شود.
روز خوش

یک شنبه 19 اسفند
با درود فراوان
امروز
تمرین ریاضی از فصل 7 حل شد.-پرسش کتبی املا از 2 درس برگزار شد.-املای پایتخته ای از درس خواب خلیفه گفته شد.
فردا
پرسش کتبی ریاضی اسفند ماه از 2 فصل 6-7 برگزار می شود-به دست خط اولیا سوال ریاضی طرح شود و دانش آموز جواب دهد.-روخوانی درس دریا همراه با معنی کلمه پرسیده می شود.
روز خوش

شنبه 18 اسفند
با درود فراوان
امروز
 آدینه حل شد.-تمرین دفتر ریاضی حل شد.-قرآن سوره ی صف تدریس شد.-املای تخته ای درس دریا گفته شد.
فردا 
یک بار از کلمات درس 12-14 نوشته شود-املا گفته می شود -ریاضی صفحه ی 130-131 در کتاب حل شود- جمله سازی حل شود.
ایام به کامتان

چهارشنبه 15 اسفند
با درود فراوان
امروز
تمرین کتاب ریاضی حل شد.-ریاضی تیزهوشان کار شد.-قرآن سوره ی انعام پرسیده شد- اجتماعی پرسیده شد.
شنبه
آدینه ی شماره 21 صفحات( 1-2-3-4) حل شود-علوم پرسیده می شود.-تمرین دفتر ریاضی حل شود-پرسش کتبی جمله سازی برگزار می شود.
ایام به کامتان

سه شنبه 14 اسفند
با درود فراوان
امروز
آخرین مباحث ریاضی از فصل 7 تدریس شد.-اجتماعی پرسیده شد.-روخوانی درس 14 انجام شد.
فردا
یک بار از خروس ایرانی و شعر وطن بنویسید-اجتماعی پرسیده شد -از کتاب ریاضی صفحه های 120-129 در کتاب حل شود-قرآن سوره ی انعام 2 پرسیده می شود. 
روز خوشش

دوشنبه 13 اسفند
با درود فراوان
امروز
تمرین ریاضی کار شد.- معنی کلمه و نکات دستوری درس 15 فارسی تدریس شد.- هدیه آسمان درس 15 تدریس شد.
فردا
یک بار از واژه آموزی درس های ( 9-12-14-15) نوشته شود-تمرین دفتر ریاضی حل شود-اجتماعی پرسیده می شود از سوال 1 تا 9-روخوانی درس 14 پرسیده می شود. 
روز خوش

یکشنبه 12 اسفند
با درود فراوان
امروز
ریاضی تدریس شد.-از کتاب کار تمرین حل شد.-پرسش کتبی معنی کلمات برگزار شد.-علوم از بعضی دانش آموزان پرسیده شد.
فردا
یک بار از کلمات درس 14 و یک بار از شعر دریا بنویسید-علوم پرسیده می شود -قرآن سوره ی انعام پرسیده می شود -روخوانی درس 14 فارسی پرسیده می شود. 
روز خوش

شنبه 11 اسفند
با درود فراوان
امروز
آدینه حل شد.-از کتاب کار ریاضی تمرین حل شد.-املای درس 14 گفته شد.
فردا
یک بار از درس 15 بنویسید-آدینه شماره 20 صفحه ی 5-6 حل شود-علوم درس گیاهان پرسیده می شود -پرسش کتبی معنی کلمات درس 12-14  برگزار می گردد-جمله سازی را انجام دهید.
روز خوش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  آرشیو خبر‌ها