گزارش روزانه کلاس دوم /خانم رضائی فر
     
فعالیت های آموزشی چهارشنبه 30 بهمن
باسلام واحترام 
فعالیت های امروز 
ریاضی :تمرین حل مساله داده شد .
علوم: پرسش شفاهی وکتبی بهمن ماه انجام شد .فیلم آموزشی علوم درس سرگذشت دانه مشاهده شد .
قران :درس اصحاب فیل تدریس شد .سوالات درس داده شد .
خوشنویسی فعالیت کار در کلاس انجام شد .
فعالیت منزل 
لطفا آدینه شماره 20 کامل انجام شود .
سوالات قرآن درس اصحاب فیل پاسخ داده شود . شنبه سوالات وسوره اصحاب فیل وروخوانی عبارات قرآنی پرسیده می شود.
شنبه املا از کتاب قرآن داستان فتح مکه و کودک خداپرست واصحاب فیل گفته می شود با دقت مطالعه شود .
ادامه عدد نویسی تا آخر هفته طبق برنامه روزانه از 850 تا 1000 کامل انجام شود .
خوشنویسی فعالیت کار در خانه تا روز دوشنبه انجام شود .
با تشکر وسپاس 
 
 
 
 
 

فعالیت های آموزشی سه شنبه 29 بهمن
 
با سلام واحترام 
فعالیتهای امروز 
تمرینات ریاضی یادآوری شد . پرسش کتبی ریاضی انجام شد .
کلاس ورزش تشکیل شد .
داستان نویسی خلاق انجام شد. 
کارگاه هوش تشکیل شد .
فعالیت منزل 
ادامه عدد نویسی از 800 تا 850 با حروف وعدد انجام شود. 
علوم فصل 8-9-10 مطالعه کامل انجام شود پرسش شفاهی وکتبی انجام  می شود.
با تشکر وسپاس 

فعالیت های اموزشی دوشنبه 28 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
املاونگارش پرسش کتبی بهمن ماه انجام شد .
فارسی روخوانی پرسش شفاهی بهمن ماه انجام شد.
کارگاه هوش تشکیل شد .
فعالیت منزل 
ریاضی به تمرینات داده شده در دفتر پاسخ داده شود . ادامه عدد نویسی از 750 تا 800 انجام شود .
با تشکر وسپاس .
 

فعالیت های اموزشی یکشنیه 27 بهمن
سلام واحترام 
فعالیتهای امروز
فارسی :نمونه سوال تمرین نگارش داده شد .
ریاضی :تمرین با حل مساله کار در کلاس انجام شد .
علوم : فصل ده درباره مراحل زندگی پروانه و قورباغه ولاک پشت توضیح داده شد . تحقیق تعدادی از دانش آموزان خوانده شد .
قران: سوره فیل آموزش داده شد .روخوانی عبارات قرآنی انجام شد .
هدیه ها پرسش شفاهی بهمن ماه انجام شد. 
فعالیت منزل 
تمرین نگارش داده شده در منزل انجام شود .
روخوانی از درس هنرمند تا آخر درس پرچم پرسش انجام می شود . پرسش کتبی بهمن ماه نگارش واملا انجام می شود .
ادامه عدد نویسی از 700 تا 750انجام شود .
با تشکر وسپاس 
 

فعالیت های آموزشی شنبه 26 بهمن
با سلام واحترام 
 ولادت حضرت فاطمه (س) وروز مادر بر همه شما مادران عزیز مبارک 
فعالیت های امروز
تمرینات دوره ای ریاضی کار در کلاس انجام شد .
قرآن :پرسش شفاهی بهمن ماه انجام شد .
کلاس نقاشی تشکیل شد .
فارسی: کلمات هم معنی ومخالف درس پرچم آموزش داده شد .
فعالیت منزل 
پرسش شفاهی هدیه ها درس 10-11-12-13 انجام می شود( لطفا با دقت مطالعه شود )
ادامه عدد نویسی از 650 تا 700 نوشته شود .
تحقیق علوم آورده شود . 
با تشکر وسپاس 
 

فعالیت آموزشی دوشنبه 21 بهمن
 
  باسلام واحترام 
فعالیت های امروز 
فارسی : بنویسیم نگارش درس پرچم در کتاب انجام شد .
ریاضی: فعالیت کار در کتاب و تمرین کار در کلاس انجام شد .
علوم :فصل دهم درباره ( محل زندگی وبچه های جانوران) گفتگو انجام شد .
سوالات هدیه ها پاسخ داده شد .
کارگاه هوش تشکیل شد .
فعالیت منزل 
نگارش : فارسی درس پرچم در کتاب کامل شود. 
ریاضی: از فصل ششم 10 سوال  و5 مساله انجام شود .ادامه عدد نویسی برای دوشنبه وسه شنبه 401 تا 500 انجام شود .
علوم : یکی از فعالیتهای خارج از کلاس صفحه 71 یا 76 انتخاب وتحقیق شود .
با تشکر وسپاس 
 

فعالیت های آموزشی یکشنبه 20 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
فارسی: نگارش درس پرچم در کتاب( بنویسیم) انجام شد .
قرآن عبارات قرآنی پرسیده شد . تدریس انجام شد .
هدیه های آسمان درس 13 تدریس شد . 
ریاضی: آموزش ساعت یادآوری شد .
علوم :  فصل 10( آشیانه ها) گفتگو انجام شد .
فعالیت منزل 
علوم : فصل 9 کامل پرسیده می شود .
ریاضی: حل مساله با روش جمع وتفریق انتقالی و حل مساله با کشیدن ساعت انجام شود .
ادامه عدد نویسی از 351 تا 400 با حروف وعدد انجام شود .
سوالات هدیه ها درس 13 پاسخ داده شود . 
با تشکر وسپاس
 

فعالیت های آموزشی شنبه 19 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
فارسی : روخوانی شعر( ایران خانه ی ما ) پرسیده شد . درس پرچم تدریس شد .روخوانی درس انجام شد .
ریاضی : تمرین (تفریق انتقالی )فعالیت کار در کتاب انجام شد . کاربرگ تمرین حل مساله کار در کلاس انجام شد .
کلاس نقاشی تشکیل شد .
قرآن :روخوانی عبارات قرآنی پرسیده شد . عبارات قرآنی جدید آموزش داده شد .
فعالیت منزل 
قرآن روخوانی عبارات قرآنی صفحه 59- 60- 61- پرسیده می شود .
ادامه عدد نویسی از 300 تا 350 با حروف وعدد نوشته شود .
علوم : فصل 9 سرگذشت دانه پرسیده م یشود .
ادامه کاربرگ حل مساله در منزل انجام شود .
با تشکر وسپاس 
 

فعالیت های آموزشی چهارشنبه 16 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
قرآن :روخوانی عبارات قرآنی پرسیده شد .
آموزش پیام قرآنی وروخوانی عبارات قرآنی جدید انجام شد. 
فارسی: شهر( ای خانه ی ما ) تدریس شد. روخوانی از شعرانجام شد .
ریاضی :تفریق در جدول ارزش مکانی وتفریق انتقالی آموزش داده شد .
تمرین در کلاس انجام شد. ادامه عدد نویسی با حروف وعدد نوشته شد .
علوم :فصل نهم (سرگذشت دانه) با کمک دانش آموزان تدریس شد .
فعالیت عملی انواع دانه ها وسبز شدن وجوانه زدن دانه ها مشاهده وآموزش داده شد .
فعالیت منزل 
آدینه ی شماره ی 18 کامل انجام شود .
تمرین تفریق انتقالی در دفتر انجام شود .
ادامه عدد نویسی کار در کلاس از 250 تا 300 به حروف وعدد نوشته شود .
از روی شعر( ای خانه ی ما ) نوشته شود وروخوانی انجام شود .
فارسی :روان خوانی از درس هنرمند تا آخر درس ایران زیبا پرسیده می شود .
با تشکر وسپاس 

فعالیت های آموزشی سه شنبه 15 بهمن
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
 نگارش : فعالیت کار در کتاب انجام شد .
ریاضی : جمع در جدول ارزش مکانی وجمع انتقالی آموزش داده شد . فعالیت کار در کتاب انجام شد . 
ورزش در سالن تشکیل شد .
با کلمات درس ایران زیبا جمله سازی انجام شد .
فعالیت منزل 
دفترتمرین ریاضی، فقط سوال 15 صفحه 34 انجام شود .
5 تمرین حل مساله و5 تمرین جمع انتقالی با شکل وجدول ارزش مکانی به دلخواه انجام شود .
ادامه جمله سازی انجام شود .
 برای آزمایش علوم فصل (آشنایی با دانه ها) انواع دانه در حد امکان وبه مقدار کم فرستاده شود . 
با تشکر وسپاس