گزارش روزانه کلاس دوم /خانم یعقوبی
 
30 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
امتحان علوم برگزار شد 
قرآن پرسیده شد 
تکلیف منزل 
از کتاب کار ریاضی صفحه های تعیین شده را حل کنید 
هدیه آسمانی مطالعه کنید 
سوره فیل را حفظ کنید

29 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
قرآن تدریس شد 
علوم فصل 10 دوره شد 
املا گفته شد 
کتاب نگارش فارسی حل شد 
تکلیف منزل 
از کتاب نگارش فارسی صفحه های تعیین شده حل شود 
قرآن از صفحه 48 تا 64 مطالعه شود 
علوم فصل 10 مطالعه شود

چهارشنبه 25 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس
ریاضی تمرین و تکرار شد.
قرآن تدریس شد و کاربرگ قرآنی رنگ آمیزی شد. 
آزمون املا برگزار شد. 
تکالیف
نمونه سوال های ریاضی که در دفتر مشق نوشته شده حل کرده و تمرین کنید. 
برگه ی آدینه را حل کنید. 

سه شنبه 24 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس
ریاضی تمرین درباره ی سانتی متر و میلی متر حل شد . 
قرآن تدریس شد. 
تکلیف منزل
از تمرینات امروز در منزل تمرین شود. 
فردا املا از تمامی دروس خواهد بود ، تمرین کنید.

23 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
کار برگ علوم در کلاس حل شد 
کار برگ هدیه ها در کلاس حل شد 
درس اشکال هندسی زبان کار شد و کتاب کار زبان حل شد 
تکلیف منزل 
از امروز هر روز باید 4 جمع و 4 تفریق و 4 مسِله که اعداد آن 3 رقمی باشد بنویسید 
املا از درس پرچم کامل بنویسید 
صفحه 90 کتاب ریاضی را حل کنید

21 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
آدینه حل شد 
ریاضی تدریس شد 
هدیه ها تدریس شد 
تکلیف منزل 
از درس دعای باران مشق بنویسید و با کلمه های آن جمله بسازید 
با کلمه های درس پرچم جمله بسازید

17 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
فارسی تدریس شد 
کتاب خوانی  انجام شد 
تکلیف منزل 
از درس پرچم املا کامل بنویسید و از درس پرچم روخوانی کنید 
قرآن و هدیه ها مطالعه کنید 
 

16 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
تمرینات کتاب کار ریاضی حل شد 
از کتاب نگارش فارسی دو صفحه حل شد 
تکلیف منزل 
از درس فردوسی مشق بنویسید 
5 جمع و 5 تفریق حدس و آزمایش بنویسید و حل کنید

15 بهمن
با سلام
فعالیت های کلاس 
تمرین ریاضی حل شد. 
علوم تدریس شد.
نماز پرسیده شد.
جمله سازی تمرین شد. 
املا گفته شد 
تکلیف منزل 
از صفحه 61 تا 64 از کتاب کار ریاضی را حل کنید

14 بهمن
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
فارسی تدریس شد 
نماز دو رکعتی از تعدادی از دانش آموزان پرسیده شد 
تکلیف منزل 
یک بار از ایران زیبا املا کامل بنویسید و دو بار روخوانی کنید 
قران مطالعه شود ازصفحه 47 تا 51