گزارش روزانه کلاس دوم /خانم رضائی فر
     
فعالیت های آموزشی چهارشنبه 29 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
قرآن: روخوانی عبارات تمرین شد .
ریاضی: فعالیت کار در کتاب انجام شد .
فارسی: املا کاربرگ آموزشی تقویت حافظه ی دیداری انجام شد . دلستان نویسی کوتاه با کلمات انجام شد .
علوم: فصل چهارم  درباره ی باد توضیح داده شد .
تمرین خوشنویسی انجام شد .  
فعالیت های منزل 
آدینه ی شماره 7 کامل انجام شود .
از کلمات درس چوپان درست کار یک بار نوشته شود .
شنبه ارزیابی قرآن انجام میشود .
با تشکر وسپاس 
 
 
 
 

فعالیت های آموزشی شنبه 25 آبان ماه
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
قرآن: روخوانی وتمرین کلمات وعبارات تنوین دار و آموزش پیام قرآنی  انجام شد .
ریاضی: فصل سوم اشکال هندسی وآشنایی با گوشه و ضلع ومفهوم شباهت وتفاوت اشکال هندسی آموزش داده شد وفعالیت کار در کتاب انجام شد .
املا گفته شد .
کلاس نقاشی تشکیل شد .
فعالیت منزل 
لطفا آدینه شماره 6 تا روز دوشنبه انجام شود . 
فردا پرسش کلی آبان ماه قرآن وهدیه ها انجام می شود .
با تشکر وسپاس 

فعالیت های آموزشی سه شنبه 21 آبان
با سلام و احترام 
فعالیت های امروز 
ریاضی: مرور فصل دوم-فعالیت کار در کتاب انجام شد .
فارسی بخوانیم: تمیز باش عزیز باش تدریس شد-روخوانی از درس انجام شد-زیر کلمات مهم املایی خط کشیده شد.
ورزش در سالن انجام شد.
کارگاه هوش و خلاقیت تشکیل شد.
فعالیت منزل 
صفحه ی 15 دفتر تمرین ریاضی انجام شود .
فارسی: از روی کلمات مهم املایی درس تمیز باش عزیز باش یک بار نوشته شود و  با 10 کلمه به انتخاب دانش آموز جمله سازی انجام شود .
با تشکر و سپاس 

فعالیت های آموزشی دوشنبه 20 آبان
با سلام و احترام 
فعالیت های امروز 
فارسی بنویسیم: نگارش در کتاب انجام شد. کاربرگ کلاسی املا انجام شد.آزمونک کلمات هم معنی و مخالف درس سوم و چهارم برگزار شد .
ریاضی: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با استفاده از جدول اعداد 1 تا 100 و جمع و تفریق دو عدد دو رقمی به صورت تقریبی آموزش داده شد و فعالیت کار در کتاب انجام شد .
کارگاه هوش تشکیل شد .
علوم :گردش زمین به دور خورشید- پیدایش فصل ها و تعریف باد و ابزار بادسنج و باد نما توضیح داده شد .
فعالیت منزل 
صفحه ی 14 دفتر تمرین ریاضی-کاربرگ ساعت-تمرین جمع و تفریق فرایندی انجام شود .
با تشکر و سپاس 

فعالیت های آموزشی یکشنبه 19 آبان
با سلام و احترام 
فعالیت های امروز 
فارسی: فعالیت بنویسیم کار در کتاب انجام شد.کلمات هم معنی و مخالف درس مدرسه ی خرگوش ها آموزش داده شد.
ریاضی : جمع و تفریق فرایندی انتقالی آموزش داده شد و تمرین کار در کلاس انجام شد .
علوم:آزمایش گردش زمین،پیدایش شب و روز و آزمایش گرمی و سردی دما با ابزار دماسنج انجام شد .
قرآن:روخوانی عبارات قرآنی گروهی انجام شد. تنوین آموزش داده شد .
هدیه های آسمان:درس هفتم مهمان کوچک تدریس شد.پرسش های مربوط به فعالیت کار در کتاب پاسخ داده شد.
جمله سازی:کاربرگ کار در کلاس انجام شد.
فعالیت منزل 
فارسی کلمات هم معنی و مخالف درس سوم و چهارم خوانده شود.آزمونک کلاسی انجام می شود .
ریاضی تمرینات جمع و تفریق فرایندی با دقت انجام شود.در صورت نیاز به یادگیری بهتر تمرین اضافه انجام شود.
علوم: تحقیق درباره ی یکی از دو موضوع انتخابی که در کاربرگ علوم داده شده انجام شود .
با تشکر و سپاس 

فعالیت های آموزشی شنبه 18 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
قرآن : سوره ناس  گروهی خوانده شد .روخوانی کلمات وعبارات قرآنی وپیام قرآنی آموزش داده شد.
فارسی : درس مدرسه ی خرگوش ها تدریس و روخوانی از درس انجام شد .املا گفته شد .
کلاس نقاشی تشکیل شد .
ریاضی : اعدادتقریبی آموزش داده شد تمرین ساعت وفعالیت کار در کتاب انجام شد .
فعالیت های منزل 
صفحه ی 31 فارسی نگارش انجام شود . از روی  درس مدرسه ی خرگوش ها روان خوانی انجام شود واز کلماتی که زیر آن خط کشیده شده در دفتر مشق نوشته شود.
کاربرگ ریاضی و فارسی کار در منزل انجام شود .
قرآن فردا صفحه ی 22و 23 و 24 پرسیده می شود .
هدیه های آسمان درس 3 پرسیده میشود . صفحه ی 23 را هر دانش آموز باید خودش بنویسد . لطفا درس چهارم ( مهربان تر از مادر ) روان خوانی انجام شود .
دفتر جمله سازی آورده شود .
علوم فصل سوم گردش زمین تا صفحه 25 مطالعه شود وپرسش های مربوط به آن خوانده شود .
با تشکر وسپاس 
 

فعالیت های آموزشی سه شنبه 14 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
پرسش کتبی فارسی نگارش انجام شد .فارسی حکایت راه سلامتی تدریس شد روخوانی از درس انجام شد .
ریاضی: تمرین جمع وتفریق فرآیندی در کلاس انجام شد.
فعالیت آموزشی وتفریحی ورزش انجام شد .
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد .
فعالیت های منزل 
لطفا آدینه ی  شماره 5 کامل انجام شود .
از روی حکایت راه سلامتی روان خوانی انجام شود و خوش خط وبا دقت نوشته شود .
با هم معنی ومخالف کلمات داده شده جمله سازی انجام شود .
شنبه املا از درس  راه سلامتی گفته میشود .
توجه: لطفا دانش آموزانی که جمع وتفریق دو عدد دورقمی را به روش فرایندی تازه یاد گرفته اند و به تلاش بیشتر نیاز دارند 10 تمرین جمع وتفریق را با شکل و بدون شکل  انجام دهند .
با تشکر وسپاس 
 

فعالیت های آموزشی دوشنبه 13 آبان
با سلام واحترام 
 فعالیت های امروز 
پرسش کتبی ریاضی انجام شد .
املا از درس خرس کوچولو گفته شد .
کارگاه هوش وخلاقیت تشکیل شد .
هدیه های آسمان :درس سوم خاطره ی ماه تدریس شد .روخوانی از درس انجام شد . پرسش های درس پاسخ داده شد 
علوم: آزمایش گردش زمین و مفهوم شب و روز به صورت نمایشی اجرا شد .
فعالیت های منزل 
نمونه سوالات ارزیابی فارسی نگارش در گروه فرستاده میشود لطفا جهت آشنایی بیشتر با پسران خوبم تمرین شود.
با تشکر وسپاس 

فعالیت های آموزشی یکشنبه 12 آبان
با سلام  واحترام 
فعالیت های امروز 
ریاضی:  آموزش جمع وتفریق دو عدد دورقمی به روش فرایندی  وفعالیت کار در کتاب انجام شد . تمرین ساعت و مفهوم دقیقه وساعت در یک شبانه روز ( 24 ) ساعت  آموزش داده شد .
فارسی: بنویسیم در کتاب نگارش انجام شد .
علوم: فصل سوم گردش زمین وشب وروز آموزش داده شد . 
قرآن: آموزش روخوانی سوره ناس و آموزش نوشتن نشانه ( ت) در کلمات وعبارات قرآنی انجام شد .
فعالیت های منزل 
لطفا از جمع وتفریق فرآیندی از هر کدام   10 تمرین انجام شود . ابتدا برای یادگیری بیشتر با شکل انجام شود .
فردا پرسش کتبی ریاضی  انجام میشود .
با تشکر وسپاس 
 

فعالیت های آموزشی شنبه 11 آبان
با سلام واحترام 
فعالیت های امروز 
پرسش کتبی مهر ماه  املا وقرآن انجام شد.
ریاضی : جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با شکل و ابزار چوب خط  آموزش داده شد و فعالیت کار در کتاب انجام شد .
فارسی: نگارش درس خرس کوچولو در کتاب بنویبسیم انجام شد.
قرآن : جلسه ی سوم از (درس سوم) روخوانی عبارات قرآنی وپیام قرآنی آموزش داده شد .
کلاس نقاشی وخلاقیت تشکیل شد.
فعالیت های منزل 
فردا پرسش کتبی مهر ماه هدیه های آسمان درس اول و پانزده  و علوم سوالات فصل اول ودوم انجام میشود . لطفا مطالعه  وخواندن دقیق انجام شود .
دانش آموزان عزیز لطفا یک کاردستی ساعت درست کنند وفردا برای تمرین ویادگیری آموزش ساعت همراه خود به کلاس بیاورند .
تکلیف ریاضی  از جمع وتفریق دو عدد دورقمی از هر کدام 5 تمرین جمع و 5 تمرین تفریق با شکل انجام شود .
با تشکر وسپاس