گزارش روزانه کلاس دوم /خانم یعقوبی  
24 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تمرین شد 
اشکالات ریاضی توضیح داده شد 
ارزشیابی فارسی برگزار شد
تکلیف منزل 
ریاضی تمرین کنید، حداقل 20 تمرین بنویسید

23 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ارزشیابی  املا و جمله سازی برگزار شد 
ارزشیابی روخوانی فارسی برگزار شد 
تکلیف منزل 
فردا ارزشیابی فارسی داریم مطالعه کنید 
10 تمرین ریاضی بنویسید و حل کنید

22 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تمرین شد 
امتحان هدیه ها برگزار شد 
تکلیف منزل 
فردا امتحان املا داریم، در خانه تمرین کنید 
از تمرینات ریاضی کلاس، در خانه تمرین کنید

19 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تمرین و تکرار شد 
آزمون قرآن برگزار شد
تکلیف منزل 
از درس های تعیین شده املا بنویسید 
برگه آدینه را حل کنید 
شنبه امتحان هدیه آسمانی داریم مطالعه شود

18 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تمرین و تکرار شد 
ارزشیابی علوم برگزار شد 
فعالیت های منزل 
فردا ارزشیابی قرآن برگزار می شود 
از کلمه های درس های پرواز قطره -مثل دانشمندان -پرچم املا بنویسید 
از نمونه تمرین های ریاضی کلاس، از هر تمرین دو تا بنویسید

دوشنبه 17 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
کتاب ریاضی تا انتها تدریس شد. 
ارزشیابی از کاربرگ هدیه های آسمانی برگزار شد. 
ریاضی مبحث میلی متر و سانتی متر دوره شد. 
تکالیف
مشق از فردوسی و هنرمند 
ارزشیابی نوبت دوم علوم از فصل 6 تا آخر فصل 14 برگزار می شود ( اولیای عزیر علوم حتما مطالعه و پرسیده شود)

15 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
قرآن تمرین شد 
آدینه حل شد 
ریاضی تمرین شد 
تکلیف منزل 
ارزشیابی علوم از فصل 6 تا آخر کتاب برگزار می شود 
از صفحه 114 تا 118 کتاب کار ریاضی را حل کنید
روز خوش

11 اردیبهشت
با سلام خدمت اولیای گرامی
فعالیت کلاس:
از کتاب کار ریاضی صفحه های 111 تا 115 حل شد.
قرآن تمرین شد.
تکلیف منزل:
برگه ی آدینه را حل کنید.
علوم از فصل 6 تا آخر پرسیده می شود.
روز خوبی داشته باشید

10 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تمرین شد 
املا گفته شد 
قرآن تا پایان کتاب تدریس شد 
تکلیف منزل 
یک صفحه املا بنویسید 
از تمرینات ریاضی کلاس در خانه تمرین کنید 

9 اردیبهشت
با سلام 
فعالیت های کلاس 
ریاضی تدریس شد 
علوم پرسیده شد 
تا صفحه 110 کتاب کار ریاضی حل شد 
تکلیف منزل 
با کلمه های روباه و خروس و بلبل و مورچه جمله بسازید
فردا حفظ سوره قدر پرسیده می شود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  آرشیو خبر‌ها