گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند
 
دوشنبه 30/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز :
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص حل شد . 
کتاب کار ریاضی تم 16 حل شد . 
املای فارسی گفته شد . 
ارزشیابی عملکردی فارسی برگزار شد . 
هنر توسط مربی کار شد . 
محور اعداد آموزش داده شد . 
روان خوانی از چند نفر پرسیده شد . 
تکالیف 
پیک نشانه ها حل شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
روان خوانی درس (چ) 5 دور خوانده شود . 
با تشکر 

یکشنبه 29/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص تدریس شد . 
کتاب کار ریاضی 4 ص حل شد . 
فارسی درس جدید چشمه و چراگاه داده شد . 
علوم فصل خاک تدریس شد . 
ارزشیابی عملکردی قرآن و فارسی گرفته شد . 
تکالیف :
از کلمات داده شده 1 خط نوشته شود . 
دفتر روزنامه و دفتر شطرنجی حل شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر ار همیاری شما اولیای عزیزم 
 

چهارشنبه 25/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی کتاب درسی تم 16 به پایان رسید . 
فارسی درس مهتاب داده شد . 
روان خوانی از چند نفر پرسیده شد . 
دیکته ی دفتری گفته شد . 
زبان و هنر توسط مربی کار شد . 
تکالیف :
از کلمات جدید داده شده 3 بار نوشته شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
دفتر روزنامه ای انجام شود . 
آدینه شماره ی 18 کامل انجام شود . 
با تشکر 

سه شنبه 24/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت های امروز :
بچه ها به سالن ورزشی رفتند . 
تکالیف دیده شد . 
روان خوانی پرسیده شد . ریاضی 1 ص از تم 16 حل شد . 
کلمات دوره شد . 
کتاب نوشتاری 2 ص توسط بچه ها نوشته شد . 
تکالیف :
از کلمات داده شده 2 بار نوشته شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
فردا دوباره روان خوانی می پرسم .
با تشکر 

دوشنبه 23/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت امروز :
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص از تم 16 حل شد . 
فارسی روان خوانی پرسیده شد . 
مهارت نوشتاری درس ج نوشته شد . 
دیکته ی دفتری گفته شد . 
هنر توسط مربی کار شد . 
تکالیف :
با کلمات داده شده جمله سازی شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
با تشکر از همیاری شما عزیزان

شنبه 21/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما عزیزان 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص از تم 15 حل شد . 
در مورد دسته های ده تایی صحبت شد . 
کابرگ مربوط کار شد و به دفتر مشق چسبانده شد . 
هنر توسط مربی مربوطه کار شد . 
روان خوانی از درس ج پرسیده شد . 
فارسی درس خروس خوش آواز داده شد . 
داستان مربوط به درس گفته شد . 
کاربرگ مربوط به داستان طراحی شد و به بچه ها داده شد . 
تکالیف :
امروز:
نوشتن از روی کلمات جدید داده شده و رنگ آمیزی کاربرگ داده شده 
فردا :
حل پیک نشانه ها و نوشتن دیکته ی شب 
اولیای عزیزم برای دیکته فقط از کلمات سرمشق و پیک نشانه ها بگویید . 
از کودک خود بخواهید داستان امروز را برایتان تعریف کند. 
 

سه شنبه 17/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص از تم 15 حل شد . 
فارسی درس جدید داده دشد . 
کار در کلاس ریاضی حل شد . 
تکالیف :
سرمشق داده شده نوشته شود . 
دفتر روزنامه ای انجام شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . (اولیای عزیزم امشب کودکتان به شما دیکته می گوید ) 
با تشکر 

دوشنبه 16/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 15 حل شد . 
کتاب کار 1 ص از تم 15 حل شد . 
امروز در مورد دسته های ده تایی صحبت شد و بچه ها کمی با اعداد 11 و 12 و 13 و 14 آشنا شدند 
تکالیف :
با ترکیب های داده شده جمله سازی شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

یکشنبه 15/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم
فعالیت امروز:  
تکالیف دیده شد . 
ریاضی تم 15 1 ص تدریس شد و در مورد دسته بندی شکل هل صحبت شد و آموزش داده شد . 
کتاب کار لذت ریاضی تم 14 حل شد. 
فارسی روان خوانی از صدای (ل) پرسیده شد . 
دیکته ی دفتری از صدای (گ) گفته شد . 
قرآن سوره ی حمد خوانده شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 2 ص از صدای (ل) نوشته شد . 
تکالیف:
پیک نشانه ها درس (ل) حل شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 
 
 

شنبه 7/11/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 14 تدریس شد . 
فارسی درس (خ) روان خوانی پرسیده شد . 
فارسی درس همکاری تدریس شد.
نشانه ی جدید (ق) تدریس شد . 
نقاشی مرتبط با درس رنگ شد . 
هنر توسط مربی کار شد . 
تکالیف :
سرمشق کلمات نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
پیک نشانه ها درس خ حل شود تا روز دوشنبه مهلت دارند که تحویل دهند.
با تشکر