گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند  
یکشنبه 2/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
فارسی درس خاطرات انقلاب تدریس شد . 
کلمات جدید کار شد . 
ریاضی 2 ص تدریس شد . 
ریاضی کتاب کار 3 ص حل شد . 
املا از درس (ث) گفته شد . 
ارزشیابی عملکردی برگزار شد . 
تکالیف :
از کلمات داده شده 1 خط نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

چهارشنبه 29/1/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص حل شد . 
در مورد جمع های قطاری صحبت شد . 
فارسی 1 ص از مهارت نوشتاری درس (ض) نوشته شد. 
ارزشیابی عملکردی ریاضی و علوم برگزار شد . 
جلسه ی ملاقات با اولیا برگزار شد . 
تکالیف :
آدینه حل شود . 
پیک نشانه ها درس (ض ) حل شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

سه شنبه 28/1/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص حل شد . 
فارسی درس (رضا ) تدریس شد .
کلمات جدید کار شد . 
برگه ی کلمات فصل سه فارسی به بچه ها داده شد و به دفتر روانخوانی چسبانده شد . 
روان خوانی از کلمات داده شده کار شد . 
مهارت نوشتاری انجام شد . 
تکالیف :
از کلمات داده شده 1 خط نوشته شود . 
دیکته ی شب از درس (ث) نوشته شود . 
با تشکر فراوان 

یکشنبه 26/1/97
به نام خدا 
با عرض سلام خدمت همیاران عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص تدریس شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 2 ص توسط پسرهای گلم نوشته شد . 
مهارت خوانداری پرسیده شد . 
علوم فصل دنیای گرم و سرد تدریس شد .
بازی با هوا انجام شد .
دیکته ی دفتری گفته شد .
کتاب کار ریاضی 1 ص حل شد . 
تکالیف :
کتاب پیک نشانه ها درس (ح) کامل حل شود .
دیکته ی شب نوشته شود .
با تشکر  

چهارشنبه 22/1/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 22 حل شد و تم22 ریاضی به پایان رسید . 
فارسی درس حلزون داده شد و روان خوانی از درس کار شد . 
کلمات جدید از صدای (ح) گفته شد . 
زبان و هنر توسط مربی کار شد . 
علوم تدریس شد . 
تکالیف :
از کلمات داده شده 1 خط نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
آدینه حل شود . 
باتشکر 

سه شنبه 21/1/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیز
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 22 تدریس شد . 
فارسی دیکته ی دفتری از صدای (ذ) گفته شد . 
فارسی مهارت نوشتاری  1  ص نوشته شد .
تکالیف :
از روی درس مثل خورشید 1 بار نوشته شود .
دیکته ی شب نوشته شود .
الگوی شطرنجی رنگ شود .
با تشکر  
 

دوشنبه 20/1/97
به نام خدا 
با عرض سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص از تم 22 کار شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 2 ص از درس (ث) نوشته شد . 
روان خوانی از دفترچه ی روان خوانی از بچه ها پرسیده شد . 
دیکته ی سفالی در کارگاه کار شد . 
زبان ص 46 و 47 تدریس شد و کار در کلاس کار شد . 
کتاب کار ریاضی 1 ص از تم 22 حل شد . 
عدد نویسی به صورت معکوس کار شد . 
تکالیف :
پیک نشانه ها درس (ث) حل شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 
 

یکشنبه 19/1/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 22 تدریس شد . 
شمارش معکوس 99 تا 1 تمرین شد . 
دیکته ی دفتری از درس (ص) گفته شد . 
فارسی درس مثل خورشید تدریس شد  .
کلمات جدید گفته شد . 
روان خوانی از درس روز اثاث کشی خوانده شد . 
از بعضی دانش آموزان به صورت داوطلب پرسیده شد . 
علوم فصل هوا تمام شد . 
تکالیف :
از کلمات جدید 1 خط نوشته شود . 
با هر کلمه جمله سازی شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر فراوان 
 

شنبه 18/1/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز :
ریاضی 1 ص از تم 22 تدریس شد . 
فارسی از درس قرآن تا درس علی و معصومه روان خوانی شد . 
کلمات از درس خوا استثنا تا درس ع دوره شد . 
هنر توسط مربی کار شد . 
قرآن 2 ص آموزش داده شد و لوحه ی 27 خوانده شد و از بچه ها پرسیده شد . 
ریاضی کتاب کار تم 21 حل شد . 
تکالیف :
از کلمات دوره ای گفته شده یک دور نوشته شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
با تشکر 

سه شنبه 14/1/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم  
فعالیت :
دوره ی درس ها انجام شد .