گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند
     
چهارشنبه98/8/29
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
فارسی کتاب نوشتاری درس(او) کامل نوشته شد . 
کتاب روان خوانی درس (او) تکرار و تمرین شد . 
ریاضی 1 صفحه از تم 8 تدریس شد . 
دفتر شطرنجی الگوی 7 و 8 رنگ آمیزی شد . 
کاربرگ املای تصویری درس (م) گرفته شد. 
برگه های خودارزیابی مهر و آبان توسط بچه ها رنگ شد . 
املای دفتری از درس (م) گفته شد . 
کاربرگ علوم (پرسش و پاسخ )با موضوع حواس پنج گانه گرفته شد . 
فعالیت های منزل :
آدینه شماره 6 و 7 کامل حل شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
با تشکر 

شنبه 98/8/25
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت های امروز:
فارسی 2 صفحه از کتاب نوشتاری درس (س) انجام شد . 
هنر توسط مربی کار شد . 
ریاضی 3 صفحه از تم 7 کار شد و تم 7 به پایان رسید. 
فارسی کتاب روان خوانی درس (م وس) تکرار و تمرین شد. 
فعالیت های منزل:
کتاب پیک نشانه ها درس (س) کامل حل شود . 
دیکته ی شب گفته شود. 
کتاب روان خوانی تا درس (س) کار شود. 
با تشکر 

سه شنبه 98/8/21
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت های کلاس:
ریاضی عدد 1 آموزش داده شد و کاربرگ مربوط به عدد 1 رنگ شد . 
صدای (س) آموزش داده شد و دفتر روزنامه ای رنگ شد . 
فارسی کتاب مهارت خوانداری درس (کلاس) داده شد . 
کلمه های جدید آموزش داده شد . 
ارزشیابی فارسی از درس تشخیص صدا انجام شد . 
فعالیت های منزل:
سرمشق داده شده با دقت نوشته شود .
دیکته ی شب از درس (م) گفته شود . 
دفتر روزنامه ای کامل شود . 
با تشکر

98/8/20
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 صفحه از تم 7 حل شد و جدول شگفت انگیز دوره شد. 
فارسی 2 صفحه از کتاب نوشتاری درس (م) نوشته شد . 
دیکته ی دفتری گفته شد . 
علوم فصل سالم باش شاداب باش تمام شد و سی دی فندق در کلاس دیده شد . 
کتاب کار ریاضی 1 صفحه از تم 5 حل شد . 
کتاب روان خوانی درس (م) تکرار و تمرین شد. 
فعالیت های منزل:
کتاب پیک نشانه ها درس (م)کامل حل شود . 
دیکته ی شب از درس (م) گفته شود . 
با تشکر 

یکشنبه 98/8/19
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
فارسی مهارت نوشتاری 1 صفحه توسط بچه ها نوشته شد . 
کار عملی تم 5 ریاضی (آشنایی با مفهوم تقارن) کار شد .
ریاضی کتاب کار 1 صفحه از تم 5 حل شد . 
دیکته ی پای تخته ای گفته شد . 
کتاب روان خوانی دو درس اول تکرار شد . 
فعالیت های منزل :
سرمشق های داده شده با دقت نوشته شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
با تشکر 

شنبه 98/8/18
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
کلاس هنر توسط مربی تشکیل شد.
فارسی: صدای (م) آموزش داده شد. 
کتاب فارسی:درس مدرسه تدریس شد . 
کتاب نوشتاری فارسی: درس (د) کامل شد . 
ریاضی: 1 صفحه از تم 5 تدریس شد . 
تصویر مرتبط با درس و صدای جدید رنگ شد . 
فعالیت های منزل:
دفتر روزنامه ای کامل شود . 
سرمشق داده شده با دقت نوشته شود و صداهای هر کلمه جدا شود . 
اولیای عزیزم از درس گذشته به بچه ها دیکته ی شب بگویید . 
با تشکر 

سه شنبه 98/8/14
به نام خدا 
با سلام خدمت شما
فعالیت های امروز:
ریاضی 2 ص از تم 6 حل شد . 
1 ص از کتاب نوشتاری نوشته شد . 
کلمه های چهار صدایی (آباد-آداب-ادب)آموزش داده شد . 
صدانویسی و بخش نویسی کلمه های جدید آموزش داده شد . 
علوم فصل سالم باش شاداب باش و رعایت نکات ایمنی تدریس شد . 
بچه ها برای انجام فعالیت های ورزشی به سالن ورزشی رفتند. 
کارگاه تقویت هوش های چندگانه تشکیل شد . 
فعالیت های منزل:
امروز :سرمشق داده شده با دقت نوشته شود و صدانویسی و بخش نویسی انجام شود . 
چهارشنبه:پیک نشانه ها درس(د) ص 10و11و12و13حل شود. 
پنج شنبه:آدینه ی شماره ی 5 کامل حل شود. 
با تشکر از شما 
 

دوشنبه 98/8/13
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 صفحه از تم 6 حل شد . 
فارسی 1 ص کتاب نوشتاری توسط بچه ها نوشته شد . 
کاربرگ مربوط به روز دانش آموز توسط بچه ها رنگ آمیزی شد . 
فارسی: درس (باد) تدریس شد . 
صدای جدید (د) آموزش داده شد و کلمه های سه صدایی آموزش داده شد . 
دفتر روزنامه ای تصویر مرتبط با درس جدید رنگ شد.
فعالیت های منزل :
سرمشق داده شده نوشته شود .
فعالیت صفحه ی 35 کتاب ریاضی انجام شود و اشکال هندسی در دفتر مشق چسبانده شود . 
به منظور دقت و تثبیت هرچه بیشتر صدای جدید بهتر است صدای (د) با مداد قرمز نوشته شود .
دفتر روزنامه ای انجام شود.
با تشکر 

یکشنبه98/8/12
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 صفحه از تم 5 آموزش داده شد و توسط بچه ها تمرین مربوطه حل شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 2 صفحه از درس ابر حل شد . 
دفتر شطرنجی الگوی شماره ی 6 رنگ شد . 
قرآن سوره ی کوثر خوانده شد و نعمت های خداوند رنگ شد . 
کتاب کار ریاضی 1 صفحه از تم 5 حل شد . 
دیکته در دفتر مشق بچه ها؛  جهت آمادگی اولین دیکته ی دفتری گفته شد .
فعالیت های منزل :
کتاب پیک نشانه ها صفحه ی 7و8و9 حل شود . 
 اولیای عزیزم لطفا جهت تثبیت هرچه بهتر کلمه های آموزش داده شده  مانند دیکته ای که در کلاس گفته شد دیکته بگویید .
با تشکر 

شنبه 98/8/11
به نام خدا 
فعالیت های امروز:
ریاضی 1 صفحه از تم 5 با موضوع الگوی ریاضی حل شد . 
فارسی درس ابر داده شد و بچه ها با صدای جدید آشنا شدند . 
جدول دوستی الفبا با بچه ها کار شد و بچه ها ترکیب صداها را تکرار کردند . 
صدای آغازین و پایانی تکرار و تمرین شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 1 صفحه توسط بچه ها نوشته شد .هنر توسط مربی کار شد . 
فعالیت منزل:
سرمشق داده شده با دقت نوشته شود . 
با تشکر