گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند  
دوشنبه 24/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف انجام شد . 
دوره ی فارسی انجام شد . 
شعر جشن الفبا همراه با عمو مازیار کار شد . 
کلربوک ماه اردیبهشت به روز رسانی شد . 
تکالیف :
از کلمه های گفته شده یک بار بنویسید . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

یکشنبه 23/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی کتاب کار تم 25 حل شد. 
علوم فصل آهن ربا تدریس شد . 
ارزشیابی مداد و کاغذی علوم برگزار شد .
شعر الفبا کار شد . 
فارسی مهارت نوشتاری 2 ص نوشته شد . 
فارسی درس نیایش تدریس شد . 
تکالیف :
از روی درس نیایش نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
دفتر شطرنجی الگوی شماره ی 30 رنگ شود .
با تشکر 

شنبه 22/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 2 ص از کتاب کار تم 25 حل شد . 
فارسی 2 ص از تمرین های دوره ای مهارت نوشتاری حل شد . 
املای دفتری گفته شد . هنر توسط مربی کارشد . 
ارزشیابی عملکردی ریاضی برگزار شد . 
فارسی درس چهار فصل تدریس شد . 
تکالیف :
از روی درس چهار فصل یک بار نوشته شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
با تشکر 

سه شنبه 18/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از تم 25 حل شد . 
فارسی 2 ص از مهارت نوشتاری کار شد . 
ارزشیابی عملکردی املا برگزار شد . 
شعر الفبا کار شد . 
تکالیف :
1 بار از روی درس (در انتظار مهر) نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

دوشنبه 17/2/96
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص از کتاب درسی تم 25 حل شد . 
فارسی 1 ص از مهارت نوشتاری حل شد . 
املا از نشانه ی (غ) گفته شد . 
ارزشیابی عملکردی ریاضی گرفته شد . 
فارسی مهارت خوانداری دفترچه روان خوانی داستان در انتظار مهر خوانده شد و از بچه ها پرسیده شد . 
شعر زبان کار شد . 
تکالیف :
پیک نشانه ها درس (ظ) حل شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 
 

یکشنبه 16/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی 1 ص  از تم 25 حل شد . 
ارزشیابی عملکردی قرآن برگزار شد.
دزس پیامبر مهربان داده شد . 
نشانه ی (ظ) تدریس شد . 
روان خوانی پرسیده شد . 
شعر الفبا کار شد . 
ارزشیابی عملکردی فارسی برگزار شد.
ارزشیابی عملکردی ریاضی برگزار شد.
تکالیف :
از کلمات داده شده 1 خط نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
دفتر شطرنجی و کاربرگ داده شده انجام شود . 
توجه 
برای فردا خمیر دندان و مسواک بیاورید 
ممنون از همیاری شما دوستان عزیزم 

شنبه 15/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
ریاضی 1 ص از تم 25 حل شد . 
کتاب کار 2 ص از تم 24 حل شد . 
املا گفته شد . 
ارزشیابی عملکردی قرآن و ریاضی برگزار شد . 
تکالیف 
از روی درس باغ عمو غلام 1 بار نوشته شود . 
با تشکر 

سه شنبه 11/2/97
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای گرامی 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
بچه ها به سالن ورزشی رفتند . 
فارسی روان خوانی دوره شد . 
1 ص از تم 25 ریاضی حل شد . 
1 ص از تم 24 کتاب کار ریاضی حل شد . 
مهارت توسط معلم مربوطه کار شد . 
تکالیف :
از کلمات گفته شده 2 بار نوشته شود . 
شنبه از درس ط دیکته ی دفتری می گویم . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر از همیاری دوستان عزیزم 
تعطیلات خوشی را برای شما آرزومندم 

یکشنبه9/2/97
به نام خدا
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف دیده شد . 
ریاضی تدریس شد . 
تم 24 ریاضی به پایان رسید . 
فارسی مهارت نوشتناری 1 ص نوشته شد . 
املا از درس (ض) گفته شد . 
شعر جشن الفبا تمرین شد . 
داستان باغ عمو غلام خوانده شد و از بچه ها پرسیده شد . 
کلمات دوره شد .
علوم 2 ص از فصل (از خانه تا مدرسه ) تدریس شد .  
تکالیف :
با کلمات داده شده جمله سازی شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر از همیاری شماعزیزان 
 

شنبه 8/2/97
به نام خدا
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
تکالیف انجام شد . 
ریاضی 1 ص از تم 24 حل شد . 
فارسی درس لاک پشت و مرغابی ها داده شد . 
روان خوانی کتاب فارسی کار شد. 
هنر توسط مربی کار شد . 
قرآن لوحه ی 26 و 27 خوانده شد . 
کلمات جدید داده شد . 
تکالیف :
از کلمات داده شده 1 خط نوشته شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  آرشیو خبر‌ها