گزارش روزانه کلاس اول / خانم باقرپسند
     
98/11/30
به نام خدا 
فعالیت های امروز:
فارسی : درس چشمه و چراگاه داده شد. 
صدای جدید (چ) تدریس شد و گروه کلمه های جدید گفته شد . 
ریاضی حل مسئله با موضوع تفریق دو عدد و حل محور تدریس شد. 
دیکته ی دفتری از صدای (ج) گفته شد . 
کاربرگ ریاضی گرفته شد . 
علوم دنیای سرد و گرم گفته شد . 
کاربرگ فارسی با موضوع  نوشتن نام جانوران گرفته شد. 
دفتر روزنامه ای انجام شد.
فعالیت های منزل:
از کلمه های داده شده 2 مرتبه نوشته شود . 
دفتر روزنامه ای انجام شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
کاربرگ آشنایی با اعداد 40 و 50 حل شود . 
آدینه ی شماره ی 19 و 20 حل شود. 
با تشکر 

سه شنبه 98/11.29
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
فارسی دیکته گفته شد . 
ریاضی 1 صفحه از تم 19 با هدف حل مسئله تدریس و توسط بچه ها حل شد . 
حروف نویسی عدد 1 تا 50 کار شد. 
فعالیت های منزل:
حروف نویسی از 1 تا 50 یک مرتبه انجام شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

دوشنبه 98/11/28
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
فارسی :نگارش دو صفحه توسط بچه ها نوشته شد . 
کاربرگ آشنایی با اعداد 30 تا 39 کار شد. 
حل مسئله ریاضی تدریس شد. 
کارگاه هوش برگزار شد. 
فعالیت های منزل:
کتاب پیک نشانه ها انجام شود . 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر از همیاری شما خوبان 

یکشنبه98/11/27
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
فارسی درس مهتاب داده شد. 
از روی درس خوانده شد و کلمات جدید داده شد و توسط بچه ها نوشته شد . 
کتاب روانخوانی درس جدید خوانده شد . 
ریاضی صفحه ی دوم تم 19 حل شد. 
دیکته ی دفتری گفته شد. 
دفتر روزنامه ای تصویر مرتبط با درس توسط بچه ها رنگ آمیزی شد. 
کاربرگ ریاضی با هدف جمع دو عدد حل شد . 
کاربرگ فارسی با موضوع (و استثنا ) توسط بچه ها حل شد. 
فعالیت های منزل :
از کلمات داده شده 2 مرتبه نوشته شود . 
دفتر روزنامه ای کامل شود. 
دیکته ی شب نوشته شود. 
برای اردوی فردا خوراکی به مقدار لازم و یک بطری آب معدنی در ساک مخصوص آورده شود . 
با تشکر 

شنبه98/11/26
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت های امروز:
کلمه های درس گذشته تکرار شد و به منظور یادآوری روی تخته نوشته شد . 
فارسی کتاب نگارش 2 صفحه توسط بچه های عزیزم نوشته شد. 
ریاضی 1 صفحه از تم 19 با هدف دسته های ده تایی و شناخت اعداد 10 و 20 و 30 حل شد . 
عددهای 59 تا 99 آموزش داده شد . 
کاربرگ شناخت عدد 20 و ترتیب اعداد از عدد 10 تا 20 حل شد. 
نقاشی توسط مربی کار شد. 
فعالیت های منزل:
کتاب پیک نشانه ها حل شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
رضایت نامه ی اردو امضا شود .
با تشکر فراوان 

دوشنبه98/11/21
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم
فعالیت های امروز:
فارسی درس خروس خوش آواز تدریس شد. 
کلمه های جدید گفته شد. 
کارگاه هوش چندگانه تشکیل شد. 
ریاضی صفحه ی آخر تم 18 توسط بچه ها حل شد. 
کتاب روان خوانی درس جدید تکرار شد.
کاربرگ مخصوص نمایش داده شد و توسط بچه ها رنگ شد. 
فعالیت های منزل:
از کلمه های داده شده 3 مرتبه نوشته شود. 
دیکته ی شب نوشته شود . 
دفتر روزنامه ای انجام شود. 
با تشکر از شما 

یکشنبه 98/11/20
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت امروز:
فارسی :کتاب نگارش 2 صفحه از درس (ج) توسط بچه ها نوشته شد. 
ریاضی 2 صفحه از تم 18 حل شد. 
دیکته ی دفتری از درس (خ) گفته شد. 
کتاب کار ریاضی 2 صفحه حل شد. 
جمع نوشتن برای محور آموزش داده شد. 
قرآن سوره ی حمد خوانده شد و پیام های قرآنی از اول کتاب تا صفحه ی 52 پرسیده شد و دوره شد. 
فعالیت منزل :
پیک نشانه ها درس (ج) حل شود. 
جمع آوری اطلاعات انجام شود . 
دیکته ی شب نوشته شود. 
چهارشنبه پرسش و پاسخ پیام های قرآنی داریم . 
با تشکر 

شنبه 98/11/19
به نام خدا 
با سلام خدمت شما اولیای عزیزم 
فعالیت های امروز:
فارسی :درس نارنج و برنج داده شد و بچه ها با صدای (ج) آشنا شدند. 
کلمه های جدید گفته شد. 
ریاضی :1صفحه از تم 18 با موضوع جمع و کشیدن چوب خط گفته شد . 
هنر: توسط مربی کار شد. 
کتاب روانخوانی درس (ج) خوانده شد. 
دفتر روزنامه ای تصویر مرتبط رنگ شد. 
فعالیت های منزل:
از روی کلمه ها دو مرتبه نوشته شود. 
دفتر روزنامه ای درس (ج) انجام شود. 
عدد نویسی از 0 تا 50 یک مرتبه نوشته شود. 
دیکته ی شب نوشته شود . 
با تشکر 

چهارشنبه 98/11/16
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت های امروز:
فارسی :کتاب نگارش 2 صفحه از صدای (ل) توسط بچه ها نوشته شد .
ریاضی :1 صفحه از تم 18 حل شد . 
کتاب کار ریاضی 2 صفحه حل شد . 
دیکته ی دفتری گفته شد . 
علوم : فصل هوا تدریس شد. 
فارسی : کتاب روانخوانی درس (ل) تکرار و تمرین شد. 
عددهای 30 تا 50 آموزش داده شد و یک بار توسط بچه ها نوشته شد. 
فعالیت های منزل:
کتاب پیک نشانه ها درس (ل) انجام شود. 
دیکته ی شب نوشته شود. 
آدینه شماره 18 حل شود. 
فعالیت علو م فصل هوا تا دوشنبه انجام شود . 
با تشکر 

سه شنبه98/11/15
به نام خدا 
با سلام خدمت شما 
فعالیت های امروز:
فارسی : صدای (ل) آموزش داده شد. 
گروه کلمه های جدید داده شد . 
ریاضی : 1 صفحه از تم 18 تدریس شد . 
فعالیت های ورزشی در سالن انجام شد . 
اعداد از 20 تا 40 آموزش داده شد. 
فعالیت های منزل :
از کلمه های داده شده 2 مرتبه نوشته شود . 
دیکته ی شب گفته شود . 
دفتر روزنامه ای انجام شود . 
با تشکر فراوان